Begroting 2018

Verkeer

7.3.1 Bereikbaarheid dynamo's auto

Ons doel is: De dynamo's van Groningen zijn bereikbaar met de (vracht-)auto. In de bereikbaarheid van de stad en de dynamo's zijn de wegen die onze stad met de regio en de rest van Nederland verbinden belangrijk. De komende jaren neemt de druk op de weg toe. Het is onze uitdaging om een goede balans te vinden tussen oplossingen voor de doorstromingsproblemen en het behouden van een leefbare stad. Voor de ring willen we uitbreiding van de capaciteit en verbetering van de doorstroming. Daarnaast streven we naar minder autokilometers tijdens de spits via mobiliteitsmanagement. Ook willen we de capaciteit van de wegen beter benutten met behulp van verkeersmanagement. Binnen 10 jaar willen we alle gelijkvloerse kruisingen in de ring ongelijkvloers maken.

Stedelijke distributie
Onze (binnen) stad is het hart van de Noord-Nederlandse economie en veruit het belangrijkste en grootste verblijfsgebied voor winkels en horeca, en dat zal alleen maar toenemen de komende jaren. De veeleisende consument leeft, werkt en recreëert in de binnenstad. Daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Tegelijk willen consumenten en bewoners dat hun leefomgeving leefbaar is en blijft, of zelfs beter wordt. Wij willen een schone en veilige bevoorrading van de binnenstad die goed is voor ondernemers en prettig voor voetgangers en fietsers. Om dit te bevorderen is eind 2014 de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend door overheden en bedrijven. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in de praktijk gebracht kan worden, zodat in 2025 (zoveel mogelijk) emissievrije stadslogistiek is gerealiseerd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal gelijkvloerse kruisingen in ringwegen

5

5

5

5

Aantal experimenten met goederenvervoer

-

1

3

2

Aantal gerealiseerde spitsmijdprojecten

-

2

4

1

Hoe staan we ervoor?

De oostelijke ringweg, noordelijke ringweg en het Reitdiepplein zijn het afgelopen jaar aangepakt. Deze delen van de ring zijn nu ongelijkvloers. De aannemerscombinatie voor Aanpak Ring Zuid heeft in 2017 de plannen verder uitgewerkt en is begonnen met bouwen. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, zijn ook uitgevoerd. Ook zijn we in 2016 gestart met de verkenning voor het noordelijke deel van de Westelijke ringweg.

Stedelijke distributie
We hebben in 2016 een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de stedelijke distributie. Zo hebben we het avondvenster afgeschaft en het ochtendvenster uitgebreid van 5 tot 12 uur. Daarnaast hebben we het ontheffingenbeleid aangescherpt en voeren we privilege-beleid voor Zero-Emissie voertuigen die ook buiten de venstertijden mogen bevoorraden in het venstergebied. Vanaf 2017 werken we aan de volgende activiteiten:

  • Pilot met digitaal handhaven van de venstertijden;
  • Pilot met een hub voor goederenvervoer bij Flora Holland (Eelde) van vrachtwagen naar vrachtwagen;
  • Pilot met een binnenstadshub voor de bevoorrading van vrachtwagen naar fijnmaziger systeem;
  • Start interreg SURFLOGH: Smart Urban Freight Logistics Hubs

Wat willen we bereiken in 2018?

In 2018 zal, na de voorbereidingen van de uitvoering, gestart worden met de uitvoering van de Zuidelijke ringweg.Tijdens de grote verbouwingen van de Zuidelijke ringweg en de spoorzone is het doel van Groningen Bereikbaar om regie te voeren op de planning van de werkzaamheden, een goede communicatie te verzorgen en het gecoördineerd inzetten van mobiliteits- en verkeersmanagement. De eerste verkenning van de Westelijke ringweg wordt in 2017 uitgevoerd en wordt in 2018 afgerond. Vervolgens start de planstudie naar verwachting eind 2018.

Stedelijke distributie
We willen in 2018 in beeld brengen op welke wijze we de doelstelling van de Greendeal ZES willen/kunnen behalen. We brengen hiervoor in beeld wat de effectiviteit en efficiency van de twee hubs is en onderzoeken hoe we een aantal winkelstraten kunnen bevoorraden. Verder willen we een keuze maken voor een digitaal handhavingssysteem voor het venstertijdengebied en de voortrekkersrol van Groningen op het gebied van slimme en gezonde logistiek manifesteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

Stedelijke distributie

  • We blijven aangehaakt bij de Hub-pilots en monitoren wat het effect is;
  •  We brengen het bevoorradingsprofiel van de Kijk in ’t Jatstraat en de Folkingestraat in beeld, als input voor de binnenstadshub. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  • We evalueren de effectiviteit van de pilot van digitaal handhaven en komen met een vervolg;
  • We werken aan het Interreg SURFLOGH-programma.