Begroting 2018

Verkeer

7.2.1 Bereikbaarheid dynamo's HOV

Ons doel is: De dynamo's van Groningen zijn (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar met kwalitatief hoogwaardig OV. Voor het functioneren van de stedelijke dynamo's is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer cruciaal. Dit wordt bereikt door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening van het openbaar vervoer. Ook wordt met het verbeteren van de aansluitingen binnen het openbaar vervoer en tussen openbaar vervoer en andere modaliteiten gewerkt aan een ander cruciaal element voor de bereikbaarheid van dynamo's. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten (onder andere de hubs) zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met het Publieke Vervoer. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarnaast cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren en het openbaar vervoer betaalbaar te houden.

Voor de middellange termijn willen we:

 • Verbeteren toegankelijkheid Hoofdstation;
 • Verbeteren bereikbaarheid busstation Zuid;
 • Verbeteren ketenvoorzieningen (onder andere de Hubs);
 • Verkennen mogelijkheden faciliteren stijgende vervoersvraag;
 • Opwaarderen bushaltes;
 • Afronden maatregelen uit het geactualiseerde HOV-maatregelenpakket;
 • Verder verduurzamen van het openbaar vervoer;
 • Met het openbaar vervoer innovaties aanjagen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal DRIS-panelen (overzichtspanelen) binnen de gemeente Groningen

203

216

226

 ≥226

Hoe staan we ervoor?

Per najaar 2017 wordt de bedachte (en op onderdelen verbeterde) dienstregeling voor het HOV-busnetwerk uit de HOV-
visie 2012 gereden. We constateren dat waar het openbaar vervoer geen vrije infrastructuur heeft de doorstroming van
het openbaar vervoer meer onder druk komt te staan. Tegelijkertijd is het gebruik van de HOV-lijnen (Q-link en Qliner)

in de periode 2014-2016 met circa 35% gestegen. Ook het gebruik van de niet HOV-lijnen is de afgelopen jaren toegenomen. De stijging op de HOV-lijnen (Q-link en Qliner) was ook de eerste maanden van 2017 een kleine 10%. Deze stijging heeft gevolgen voor de dienstregeling, infrastructuur en omgeving. Wij verkennen dan ook als onderdeel van een op te stellen strategie/visie op openbaar vervoer de mogelijkheden en bepalen op welke wijze wij de stijgende vervoersvraag (onder andere rekening houdend met de omgeving) willen omgaan.

We zien ook dat openbaar vervoer steeds meer verbreed naar openbare mobiliteit. Belangrijk daarom is de relatie van Hubs en het verbeteren van de inrichting van en verbindingen van en naar openbaar vervoerknooppunten, stationslocaties en bushaltes inclusief bijbehorende (keten-) voorzieningen.

Ook willen we het openbaar vervoer verder verduurzamen en met het openbaar vervoer innovaties aanjagen. Eind 2017 rijden er dan ook twee waterstofbussen en elektrische bussen in Groningen en Drenthe. Twee elektrische bussen rijden in heel Groningen en Drenthe en vanaf 2017 rijden er 10 elektrische bussen op Q-link Groen (Zuidhorn-Reitdiep-Zernike-Station Noord-UMCG Noord - Hoofdstation/Station Europapark. Hiervoor zijn oplaadpunten bij P+R Reitdiep en in Zuidhorn aangelegd.

Wat willen we bereiken in 2018?

In 2018 willen wij dat onze stedelijke dynamo's uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dit willen we bereiken door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening van het openbaar vervoer. Ook werken we aan het verbeteren van de aansluitingen binnen het openbaar vervoer en tussen openbaar vervoer en andere modaliteiten. Wij verwachten in 2018 op de aansluiting van de bus-onderdoorgang onder het Hoofdstation op de Stationsweg na alle maatregelen uit het geactualiseerde HOV-maatregelenpakket te hebben afgerond. Het betreft dan onder andere uitvoering en oplevering van de projecten UMCG Noord en UMCG Zuid (Hanzeplein).

De aanleg van dubbelspoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk en de onderdoorgang Paterswoldseweg (in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden) starten in 2018. In 2018 wordt ook begonnen met de aanleg van het opstelterrein De Vork, 4e spoor tussen station Groningen Europapark en Hoofdstation en de uitbreiding van station Groningen Europapark. Ook wordt in 2018 het aanbestedingsdossier voor het 'contract station' opgesteld en wordt de bus- en auto-ontsluiting bij het Emmaviaduct verder uitgewerkt.

In 2018 willen we onder andere als onderdeel van een op te stellen strategie/visie op openbaar vervoer de mogelijkheden verkennen en bepalen op welke wijze wij de stijgende vervoersvraag (onder andere rekening houdend met de omgeving) willen faciliteren. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarbij cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren en het openbaar vervoer betaalbaar te houden. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten (zoals Hubs) zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met het Publieke Vervoer.

De huidige busconcessie Groningen Drenthe (GD) loopt eind 2019 af. Naar verwachting wordt eind juni 2018 een gunningsbesluit genomen. Hierop kan eventueel bezwaar en beroep volgen, waarna het jaar 2019 gebruikt kan worden voor implementatie. Per december 2019 start de nieuwe concessie. Mede door de gemaakte keuzes bij deze aanbesteding willen wij het openbaar vervoer de komende jaren verder verduurzamen en innovaties aanjagen. De inzet is een substantiële stap in de energietransitie, allereerst door directe milieuwinst (minder CO2, - overige emissies en geluid) en daarnaast door het geven van een impuls aan de energietransitie door het investeren in nieuwe technologie.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Start aanleg opstelterrein De Vork, 4e spoor Groningen Hoofdstation - Groningen Europapark en uitbreiding station Groningen Europapark in kader van project Spoorzone;
 • Opstellen aanbestedingsdossier voor het 'contract station' en verder uitwerken van de bus- en auto-ontsluiting bij het Emmaviaduct in kader van project Spoorzone;
 • Start aanleg dubbelspoor Zuidhorn - Hoogkerk en tunnel Paterswoldseweg in kader van project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden;
 • Verbeteren spoorverbinding Groningen - Assen - Zwolle en verder;
 • DRIS (Dynamische Reizigersinformatie) op bushaltes plaatsen;
 • Uitvoeren diverse bus-maatregelen uit het geactualiseerde HOV-maatregelenpakket;
 • Verder verduurzamen openbaar vervoer en innovaties najagen;
 • Als onderdeel van een op te stellen visie op openbaar vervoer verkennen en bepalen op welke wijze  wij de stijgende vervoersvraag willen faciliteren.