Begroting 2018

Verkeer

7.1.5 Het verhaal Groningen Fietsstad

Ons doel is dat onze inwoners zich bewust zijn van Groningen Fietsstad. In Groningen fietsen we veel, heel veel. We willen dat alle Stadjers zich bewuster worden van dit hoge aandeel fietsgebruik. Door Groningen Fietsstad duidelijk en permanent te promoten willen we bereiken dat de fiets nog meer gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Maar ook dat fietsers zich actiever en bewuster gaan gedragen, zodat zelflerend gedrag vanzelfsprekend wordt.

Daarnaast willen we ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere steden. Zodat zij van ons leren en om Groningen te promoten. Een leefbare stad met goede fietsvoorzieningen trekt namelijk innovatieve kennisbedrijven. Daarmee is fietsen dus ook economie.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal campagnes fietsgedrag

3

4

6

6

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen tijd is ons eigen 050 Fietsstad-logo steeds vaker zichtbaar geworden. Op straat (fietsvakken en alle fietsverkeerslichten), maar ook in campagnes zoals die rond het thema 'voorrangsregels bij alle richtingen tegelijk groen'. Uit de enquête onder de leden van het stadspanel blijkt dat ruim de helft van de Stadjers het 'merk' Groningen fietsstad inmiddels kent.

Ook hebben we inmiddels diverse gedragscampagnes lopen die jaarlijks terugkomen: Slimme Route naar Zernike, fietsverlichting, fietsstewards, gebruik van smartphone tijdens het fietsen en voorrangsregels bij alle richtingen tegelijk groen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We bouwen verder aan het 'merk' Groningen Fietsstad. Daarnaast gaan we samen met de provincies Groningen en Drenthe, de Regio Groningen-Assen en Groningen Bereikbaar de herkenbaarheid van ons hoofdfietsnetwerk verbeteren. Nationaal en internationaal bouwen we de naam van Groningen als Fietsstad verder uit door actief deel te nemen aan fietscongressen, waar we ons verhaal aan veel professionals kunnen uitdragen.

Wat gaan we hiervoor doen?