Begroting 2018

Verkeer

7.4 Parkeren

Met het gemeentelijk parkeerbeleid dragen we bij aan een bereikbare, duurzame en aantrekkelijke stad. Het Parkeerbedrijf ondersteunt dit door middel van sturing op het gebruik van (auto-)parkeervoorzieningen (parkeergarages, buurtstallingen, straatparkeren en P+R), gecombineerd met een uitstekende (digitale) dienstverlening. Ook fietsparkeren is een belangrijk onderdeel van het parkeerbeleid. Door het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen proberen we de overlast op straat zoveel mogelijk te beperken.

De stad en de belangrijkste bestemmingen daarbinnen moeten beschikken over voldoende en vindbare parkeervoorzieningen. Tegelijk mag de geparkeerde auto niet ten koste gaan van de leefomgeving. Door gerichte en adequate parkeerhandhaving beperken we de overlast door geparkeerde auto's.

Wij willen dat:

  • Parkeren geen afbreuk doet aan de leefomgeving;
  • Het parkeerbedrijf zorgt voor een optimale parkeerinfrastructuur afgewogen tegen zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische belangen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

% bezetting P+R-terreinen

68%

-

71%

74%

Gemiddelde cijfer P+R-terreinen

7,9

7,7

8

8,1

Gemiddelde parkeerdruk in de wijken

62%

61,3%

60%

62%

Gemiddelde rapportcijfer parkeergarages

7,6

7,7

7,8

7,9

% bewoners dat aangeeft dat parkeerprobleem belangrijkste ervaren probleem is

-

-

12%

15%