Begroting 2018

Verkeer

7.2 Openbaar vervoer

Goed openbaar vervoer draagt bij aan het succes van tal van andere beleidsterreinen. Onze ambitie is dat het openbaar vervoer aan aantrekkelijkheid wint door verbetering van het aanbod, de betrouwbaarheid, dienstverlening en aansluiting. Wij zien dat openbaar vervoer steeds meer verbreed naar openbare mobiliteit. Openbare mobiliteit is openbaar vervoer in de brede zin waardoor en waarmee van deur tot deur kan worden gereisd. Ketenvoorzieningen (zoals Hubs) en andere vormen van vervoer in de keten (zoals e-bike en zelfrijdende voertuigen) zijn daarbij van belang.  We willen de vraag naar (openbaar) vervoer goed faciliteren en meebewegen met veranderingen. Goed openbaar vervoer is betaalbaar en duurzaam. Dat leidt tot een hoge klanttevredenheid, ondanks de druk op de overheidsbijdragen.

Als gemeente hebben wij een belangrijke rol bij het inpassen van ambities op het spoor, zijn we de beheerder van een groot deel van de wegen waar de bus gebruik van maakt, hebben we een belangrijke rol bij de inrichting van en verbindingen van en naar openbaar vervoerknooppunten, stationslocaties, bushaltes inclusief bijbehorende (keten-) voorzieningen en voorzieningen voor verduurzaming en innovaties. Daarnaast zijn wij samen met de provincies Groningen en Drenthe de deelnemende bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen - Drenthe en daarmee ook opdrachtgever van het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe.

De opdrachtgevers voor het landelijke en regionale spoorwegennet zijn respectievelijk de rijksoverheid en de provincies. Bij veel bestuurlijke keuzes worden wij betrokken.

We willen dat:

  • De dynamo's van Groningen (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar zijn met kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer;
  • Alle wijken en belangrijke stedelijke functies bereikbaar zijn met het openbaar vervoer;
  • Een bijdrage leveren aan Groningen in 2035 energieneutraal.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Klanttevredenheidscijfer openbaar busvervoer (basisnet en HOV)

7,65

7,7

7,6

(Minimaal) 7,5 basisnet en 7,8 HOV

CO2-uitstoor per reizigerskilometer bus

-

125 g/rkm

(Minimaal) 2% minder CO2-uitstoot per rkm ten opzichte van 2016

(Minimaal) 4% minder CO2-uitstoot per rkm ten opzichte van 2016

% doorstroming openbaar vervoer

55%

57%

60%

 ≥60%

Aantal reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)

270,6  1  

273,6

 ≥270

 ≥270

1.Het verchippen van de sterabonnementen heeft geleid tot andere inzichten in het gebruik van deze abonnementen per baanvak.
De reizigerskilometers 2015 zijn dan ook gecorrigeerd van 273 naar 270,6.