Begroting 2018

Verkeer

7.1 Fiets

Het succes van de fiets in onze stad danken we aan onze ideale fietsomstandigheden: een compacte stad met korte fietsafstanden waarbij de fiets vrijwel altijd het snelste vervoermiddel is. Bovendien draagt de fiets bij aan een duurzaam gebruik van onze stad, is belangrijk voor ons vestigingsklimaat en voor onze bereikbaarheid. Tot slot willen we de veiligheid van de Stadjers vergroten en hun gezondheid verbeteren, geheel in lijn met het idee van Healthy Ageing (zie programma 4). De fiets kan hieraan een grote bijdrage leveren.

We willen ons goede fietsbeleid voortzetten. Tegelijkertijd wordt Groningen drukker. De ruimte wordt beperkter, net als het beschikbare geld. Natuurlijk gaan we door met het verbeteren van het bestaande fietsnetwerk met bredere fietspaden, nieuwe fietsverbindingen en grotere stallingen. Maar om antwoord te kunnen geven op de stedelijke uitdagingen moeten we een schaalsprong maken. Dat houdt in dat we meer gebruik gaan maken van het zelf-organiserend en lerend vermogen van onze fietsers. In onze fietsstrategie ‘wij zijn Groningen Fietsstad’ (2015) kiezen we daarbij voor ondersteunen en stimuleren en duidelijk niet voor strengere regels.

Wij willen dat:

  • De fiets voorop staat;
  • Fietsers overal snel, comfortabel en veilig kunnen komen;
  • De fiets meer fysieke ruimte krijgt, zo nodig via alternatieve routes;
  • Met goede stallingen de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van voorzieningen worden verbeterd;
  • Onze inwoners zich bewust zijn van Groningen Fietsstad.

In de tabel hieronder wordt als indicator modal split gehanteerd. Met behulp van het gemeentelijke verkeersmodel kunnen we onder andere de modal split (de verdeling van de verplaatsingen over de modaliteiten fiets, auto, bus en trein) met een herkomst én bestemming binnen gemeente Groningen bepalen. In 2017 is het GroningenPlus model, dat we hiervoor gebruiken, verbeterd en uitgebreid, maar er is geen nieuwe matrixschatting uitgevoerd waardoor er geen nieuwe gegevens over de modal split zijn.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

% fietsers in modal split van stedelijke mobiliteit

64,9%

64,9%

>65%

>65%

% fietsgebruik in de modal split met de regio

-

-

-

-

Gemiddelde snelheid van fietsers in de stad (km/h)

17,8

16,5

-

18,0

Rapportcijfer voor fietsen in Groningen

6,9

7,0

7,1

7,2

Waarderingscijfer kwaliteit bewaakte fietsenstallingen

6,7

6,8

6,9

7,1