Begroting 2018

Veiligheid

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR Veiligheidsregio Groningen

Relevante beleidsinformatie

De Veiligheidsregio Groningen behartigt de volgende belangen:
Brandweerzorg (inclusief melding en alarmering meldkamer Noord-Nederland), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en bevolkingszorg. De Veiligheidsregio doet dit voor de 23 gemeenten in de provincie Groningen.

Beleidsrisico

Geen.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen. Op terrein van veiligheid zijn meerdere verbonden partijen die er toe doen.