Begroting 2018

Veiligheid

Relevante ontwikkelingen

Een belangrijk deel van onze activiteiten die bijdragen aan een veilige stad - met name die activiteiten die voortvloeien uit vastgestelde wetgeving of beleid - zetten we voort in 2018. Daarnaast willen we een aantal ontwikkelingen aanstippen die in 2018 de aandacht vragen:
Veiligheid in de wijk
We gaan door met wijkgesprekken over veiligheid, waarbij bewoners de mogelijkheid krijgen om veiligheidsthema’s te agenderen bij de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie. Op deze manier willen we bewoners blijven betrekken bij veiligheidsthema’s in hun eigen leefomgeving.
Bestrijding zware criminaliteit
We gaan verder invulling geven aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit in wijken. Het gaat om een brede geïntegreerde aanpak op lokaal niveau, om zo een vuist te maken tegen de georganiseerde misdaad. Dit is niet voorbehouden aan politie en het Openbaar Ministerie. Door bundeling van informatie, bevoegdheden en expertise kan er een sluitende aanpak ontstaan.

Woonoverlast
De gemeenteraad heeft in 2017 het Gronings escalatiemodel aanpak woonoverlast vastgesteld. We gaan steviger regie voeren op overlastcasus en samen met onze partners woonoverlast bestrijden. In alle  WIJ-teams zetten we een casustafel woonoverlast op; een voor alle partners vaste en herkenbare plek waar signalen over woonoverlast periodiek besproken worden en een plan van aanpak wordt gemaakt. In 2017 is in het kader van de Wet aanpak woonoverlast de APVG gewijzigd. Op grond hiervan kan de burgemeester iemand die ernstige en herhaaldelijke hinder veroorzaakt voor omwonenden een gedragsaanwijzing opleggen -  een gebod of verbod -  teneinde de overlast te stoppen.  De praktijk zal leren of en hoe vaak deze bevoegdheid gebruikt wordt.

Verbinding zorg en veiligheid en zorg
Veiligheidskwesties worden niet opgelost met alleen strafrechtelijk optreden. In veel gevallen is juist de inzet van zorg nodig om onveilige situaties te voorkomen en/of beëindigen. Te denken valt bijvoorbeeld aan problematiek met betrekking tot overlast door jeugdgroepen, verwarde personen of huiselijk geweld. We gaan in onze organisatie daarom nadrukkelijker de verbinding leggen tussen zorg en veiligheid. Dat doen we bij beleidsvorming maar ook in de uitvoering van het beleid in relatie tot instellingen en WIJ-teams. Ook de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Groningen, die de komende jaren vorm krijgt, staat in het teken van de verbinding tussen veiligheid en zorg.

Evenementen
Evenementen zorgen voor een bruisende stad. Gelet op de ontwikkelingen in de samenleving besteden we meer aandacht aan veiligheid bij evenementen. In 2018 komt de koning zijn verjaardag vieren in Groningen, waarbij we samen met politie en andere partners inzetten op een veilig verloop van dit bezoek.