Begroting 2018

Onderwijs

Relevante ontwikkelingen

De invoering van een nieuwe landelijke gewichtenregeling voor het onderwijskansenbeleid is opnieuw een jaar uitgesteld en nu volgens planning ingevoerd per 1 januari 2019 ingevoerd. De huidige rijksregeling wordt in 2018 nogmaals met een jaar verlengd. Gemeenten krijgen de opdracht om alle peuters een aanbod te doen voor een voorschoolse voorziening. Hiervoor worden vanaf 2016 gefaseerd extra middelen beschikbaar gesteld in het gemeentefonds.

Als echte onderwijsstad willen we innovatie in het onderwijs blijven stimuleren en faciliteren, om leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst. We zijn met het onderwijsveld in gesprek over de manier waarop we dat kunnen vormgeven. Rondom drie thema's werken we dit het komend jaar verder uit, namelijk digitale geletterdheid, ondernemerschap/ondernemende vaardigheden en gepersonaliseerd leren.

De gemeente Groningen heeft de ambitie dat kinderen van 0-23 jaar gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin de kinderen/jongeren een eigen stem hebben.
Om deze ambitie te realiseren zetten we een beweging in gang. Enerzijds door de diverse beleidskaders en maatregelen vanuit de gemeente nog meer dan voorheen in samenhang te richten op positief opgroeien, en anderzijds door aan te sluiten bij de vraag vanuit bewoners/kinderen/ jongeren en samenwerkingspartners, via de gebiedsgerichte aanpak. Deze beweging zal de duurzame basis gaan vormen voor de wijze waarop wij ons (preventieve) beleid ten aanzien van jeugd en jongeren vormgeven. De verwachting is dat als wij ons beleid en de inzet op jeugd bundelen het maatschappelijk effect op de realisatie van onze doelen groter zal zijn. 

In 2018 werken we verder aan de ontwikkeling van gebiedsgericht werken. Ook onderwijs en opvang maken daar deel van uit, onder meer via de vensterscholen, aanpak vreedzame wijk en door scholen te betrekken bij gebiedsgerichte inzet ter bestrijding van armoede.