Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

Bijdrage(n) verbonden partijen

Euroborg NV

Relevante beleidsinformatie

Het doel is om een Topsport-zorgcomplex aan de Laan Corpus den Hoorn te ontwikkelen, waarin het trainingscomplex van FC Groningen gehuisvest wordt, alsook Inter Psy en VNO-NCW. Inmiddels is via een raadsbesluit de financiering geregeld en is de bouw aangevangen. Het trainingscomplex moet onderdak bieden aan de jeugdteams van FC Groningen en medische voorzieningen aan alle topsportclubs in Groningen. Euroborg NV wordt de opdrachtgever en zal het gebouw gaan verhuren.

Beleidsrisico

Geen.

Groningen Airport Eelde NV

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft de bereikbaarheid van Groningen door de lucht. Op dit moment loopt er een strategische verkenning naar de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE).

Beleidsrisico

De publieke aandeelhouders van Groningen Airport Eelde hebben eind 2016 een voorkeur uitgesproken voor het scenario ‘Investeren - Toegangspoort voor het Noorden’ als strategische ontwikkelrichting. In 2017 heeft nadere financiële, juridische en organisatorische uitwerking van dit voorkeursalternatief plaatsgevonden en zijn potentiële dekkingsbronnen (privaat en publiek) verkend. De benodigde investering in Groningen Airport Eelde is voor de komende 10 jaar berekend op 46 miljoen euro. De provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Tynaarlo hebben halverwege 2017 besloten financieel garant te willen staan voor een aandeel in deze investering, overeenkomstig de aandelenverhouding in Groningen Airport Eelde. Binnen de gemeente Groningen dient nog besluitvorming plaats te vinden over een bijdrage aan Groningen Airport Eelde.

Stichting TCN/SIG

Relevante beleidsinformatie

Het doel van de stichting is het bevorderen van industrie, handel, nijverheid, ambacht en andere dienstverlening in of in de omgeving van Groningen. De stichting kan ter realisering van de doelstelling deelnemen in ondernemingen. Door het faillissement van TCN/SIG is de stichting niet meer actief. Opheffing is in afwachting van de afwikkeling van het faillissement door de curator. Na afwikkeling wordt de stichting opgeheven.

Beleidsrisico

Geen.

Waterbedrijf NV

Relevante beleidsinformatie

De missie van Waterbedrijf Groningen is om als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. Waterbedrijf Groningen is niet alleen een leverancier van verschillende soorten water, maar levert ook een bijdrage aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie. Het openbaar belang wordt vertegenwoordigd door de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en in Tynaarlo (Drenthe). Waterbedrijf Groningen is samen met de gemeente Groningen voor 50% aandeelhouders in Warmtestad BV.

Beleidsrisico

Geen.

Enexis holding/belang elektriciteitsproductie EPZ

Relevante beleidsinformatie

Het publieke belang van deze drie deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.
Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de Gemeente Groningen voor 1,18% direct aandeelhouder geworden van Enexis Holding N.V., Attero Holding N.V. (verkocht in 2014 aan Waterland), Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (verkocht in 2011), CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV.

Beleidsrisico

Geen.

Community Network Noord-Nederland (CNNN) BV

Relevante beleidsinformatie

In 2016 heeft Community Network Noord-Nederland (CNNN) de aandelen van het failliete TCN/SIG overgenomen. Hiermee is gemeente Groningen op dit moment de enige A-aandeelhouder. We kijken in overleg met de certificaathouders CNNN of er interesse is voor andere (overheids) partijen om ook A-aandelen in bezit te krijgen. Het onderzoek naar de mogelijkheden om het glasvezelnetwerk van de gemeente Groningen, maar mogelijk ook dat van de RUG, onder te brengen bij CNNN wordt in 2017 afgerond en indien hier vervolgens positief over wordt besloten geëffectueerd. Als besloten wordt tot overname van de glasvezelnetwerken van de gemeente Groningen en RUG, zoals aangegeven bij ontwikkelingen, zal dit een substantiële wijziging van het vermogen betekenen.

Beleidsrisico

Geen.

WarmteStad holding BV

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035.

Het financieel belang bedraagt 100 aandelen à 10 euro, totaal 1 duizend euro. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening-courant aan de BV (kredietfaciliteit) van 750 duizend euro. Tevens is besloten voor 7 miljoen euro kapitaal te verstrekken en 2 miljoen euro van de Provincie, via de gemeente ten behoeve van de realisatie van Geothermie Noord West aan WarmteStad.Tevens is er een overbruggingskrediet beschikbaar gesteld voor dit project van 3.058.000 euro.

Voor de aankoop van de WKO-bronnen (Warmte Koude Opslag) van NDEA en realiseren van nieuwe aansluitingen op deze WKO's en WKO Europapark is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om alle investeringen in het WKO-programma van WarmteStad te financieren is voorzien dat in de periode 2018 – 2021 de beide aandeelhouders ieder nog 1.875.000 euro financieren.  

Beleidsrisico

WarmteStad is een essentiële schakel in het bereiken van onze doelstellingen op gebied van energietransitie. WarmteStad is een nieuw bedrijf waar de kosten sterk voor de baat uitgaan en dus financieel afhankelijk is van haar aandeelhouders. Daarentegen is WarmteStad een nutsonderneming, nagenoeg gevrijwaard van economische conjunctuur, met een robuuste hoeveelheid klanten en daarmee dito inkomstenstroom. Voor nutsbedrijven gelden in algemene zin grote initiële investeringen met relatief lange terugverdientijden. Dit overziend hebben wij destijds besloten een warmtebedrijf op te zetten samen met het Waterbedrijf Groningen. Naar aanleiding van het rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)  'staat van de sector geothermie' vinden er gesprekken plaats over standpuntbepaling ten aanzien van de koers van de project.

Stichting Ondernemerstrefpunt

Relevante beleidsinformatie

De stichting heeft tot doel om het contact tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd.

Beleidsrisico

Geen.

GR Eems-Dollar Regio (EDR)

Relevante beleidsinformatie

De Eems Dollard Regio (EDR) is een openbaar lichaam voor Grensoverschrijdende Samenwerking. Wij zijn lid van de EDR net als één van de ongeveer 100 andere voornamelijk gemeentelijke leden uit Noord-Nederland en Niedersachsen die lid zijn. De EDR heeft als voornaamste taak om grensoverschrijdende projecten te stimuleren en Europese subsidies in dat verband te verstrekken.

Beleidsrisico

Geen.

GR bedrijvenpark Rengers

Relevante beleidsinformatie

De GR Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand).
Het eigen vermogen op 1 januari is geraamd op nul euro. Het eigen vermogen op 31 december is geraamd op nul euro.

Beleidsrisico

Geen.

GR Omgevingsdienst

Relevante beleidsinformatie

De Omgevingsdienst Groningen is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van én voor de provincie en alle gemeenten in de provincie Groningen sinds november 2013. De eerste drie jaren heeft de aangeleverde formatie door de deelnemers de basis gevormd voor de begroting (zogeheten inputfinanciering). In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst is vastgelegd dat na uiterlijk 3 jaar met prijzen per afgenomen product of dienst wordt gewerkt. Dit is niet haalbaar gebleken. Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt deze zogeheten kostprijssystematiek gehanteerd.

Beleidsrisico

De bijdragen worden jaarlijks door de deelnemers toegezegd. De deelnemers zijn gezamenlijk als eigenaren van de GR Omgevingsdienst verantwoordelijk voor de begroting.