Begroting 2018

Werk en inkomen

Relevante ontwikkelingen

In 2018 gaan we volop aan de slag met het experiment Bijstand op Maat. Het uitgangspunt van het experiment is keuzevrijheid, maatwerk en vertrouwen. We onderzoeken hoe meer eigen regie voor mensen in de bijstand kan bijdragen aan het vinden van werk en aan hun welbevinden.
Dit experiment sluit aan bij andere initiatieven zoals Parttime ondernemen en Kansen in kaart. Hiermee worden bijstandsgerechtigden beter ondersteund richting werk, participatie en welzijn. Vertrouwen en een positieve benadering staan daarbij centraal.

Het doel van het project Kansen in Kaart was om onze klanten beter te leren kennen en hen indien nodig een stap verder te brengen op het gebied van participatie en re-integratie. Na de zomer van 2018 ronden we dit project af. Omdat we mensen beter dan voorheen in beeld willen houden, gaan we deze projectmatige aanpak vanaf 2018 binnen onze dienstverlening borgen. Het wordt een structurele werkwijze.
In 2018 geven we daarnaast nog een aantal andere impulsen aan werk en participatie, zodat meer mensen in staat zijn tot financiële zelfstandigheid. We gaan ervan uit dat dit een positief effect heeft op het tekort op het BUIG-budget.

Nu de economische groei aantrekt en het aantal vacatures toeneemt, vinden mensen met de juiste werkervaring, een sociaal netwerk, passende opleiding en communicatieve- of beroepsgerichte vaardigheden weer sneller dan voor de economische crisis een baan. Een aantal groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie profiteert echter niet van de herstellende economie. Er is sprake van een toenemende mismatch op de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben meer ondersteuning nodig om aan het werk te kunnen komen.

Wij staan voor de gezamenlijke opgave om met alle arbeidsmarktpartijen te zorgen dat de inclusieve arbeidsmarkt gerealiseerd wordt. In 2018 blijven we sterk inzetten op deze regionale samenwerking via Werk in Zicht. Een belangrijke ontwikkeling is de uitvoering van Social Return. Hierin heeft een verschuiving van lokaal naar regionaal plaatsgevonden. Een andere ontwikkeling is de werkgelegenheid in de aardbeving gerelateerde sectoren. We gaan deze extra werkgelegenheid die ontstaat als gevolg van de aardbevingsproblematiek zo goed mogelijk vervullen met inzet van personeel uit de regio, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Het thema ‘aanpak jeugdwerkloosheid’ blijft ook in 2018 geagendeerd als urgente maatschappelijke opdracht binnen de Arbeidsmarktregio. Er zal verder worden gewerkt aan het realiseren van een sluitende aanpak ‘Matchen naar betaald werk’ rondom werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie t/m mbo 2, onder andere in samenwerking met het RMC.

De gemeente Groningen heeft de ambitie dat kinderen van 0-23 jaar gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin de kinderen/jongeren een eigen stem hebben.

Om deze ambitie te realiseren zetten we een beweging in gang. Enerzijds door de diverse beleidskaders en maatregelen vanuit de gemeente nog meer dan voorheen in samenhang te richten op positief opgroeien, en anderzijds door aan te sluiten bij de vraag vanuit bewoners/kinderen/ jongeren en samenwerkingspartners, via de gebiedsgerichte aanpak. Onder andere vanuit ons armoedebeleid dragen we bij aan positief opgroeien.

Een goede uitvoering van de WSW en het beschutte bedrijf vinden we belangrijk. We staan voor de opgave om goede en betaalbare ondersteuning te blijven organiseren voor zowel de oude als de nieuwe doelgroep. De komende periode gaan we verder met de doorontwikkeling van iederz.

Tenslotte ontwikkelen we onze dienstverlening in de wijken in 2018 verder door.