Begroting 2018

Onderwijs

3.2.3 Passend onderwijs

Doel van passend onderwijs is om er voor te zorgen dat alle jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat iedere jeugdige, eventueel met extra ondersteuning, een passende onderwijsplek heeft die aansluit bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden. Vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdhulp zijn wij in veel gevallen mede verantwoordelijk voor de extra ondersteuning, jeugdhulp die sommige leerlingen nodig hebben.

Een hechte samenwerking van onderwijs en jeugdhulp levert een voorname bijdrage aan het ontwikkelingsperspectief van jeugdigen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften, zowel op school als thuis. Door het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden en het aansluitend bieden van passende ondersteuning, jeugdhulp in samenwerking met onderwijs, WIJ Groningen en andere betrokken partijen vergroten we de ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen en zorgen we er voor dat problemen en daarmee de vraag naar jeugdhulp afnemen, evenals risico’s op schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten (zonder startkwalificatie).

Hoe staan we ervoor?

Vanuit preventief oogpunt ondersteunen we vanuit WIJ-Groningen leerlingen in het onderwijs. Dit doen we naar voorbeeld van de School als wijk, een ook door het onderwijs gewaardeerde aanpak waarbij medewerkers met verschillende expertise samenwerken als één team om leerlingen en studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. Doel is om vroegtijdig problemen en ontwikkelingsachterstanden te signaleren en aansluitend passende ondersteuning te bieden. De ondersteuning van het VO hebben we vormgegeven via het VO-WIJ-team. De ondersteuning van VSO en PrO en de ondersteuning van het MBO (op regionaal niveau) wordt op dit moment ontwikkeld via een pilot.

De Jongerenaanpak is ingezet om de integrale werkwijze jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren.

In RIGG-verband werken we aan de ontwikkeling van Onderwijs-Zorgarrangementen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen kinderen en jongeren (en hun ouders) die extra ondersteuning nodig hebben, vanwege opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen in samenwerking en afstemming met (passend) onderwijs passende en andere relevante partners, ondersteuning bieden ten behoeve van een optimale ontwikkeling van deze jeugdigen die hen in staat stelt ondanks beperkingen actief deel te nemen aan de samenleving.

Door het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen bij jeugdigen willen we bijdrage aan een afname van problemen en van vraag naar jeugdhulp, als ook van risico’s op schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie.

We willen de voor preventie, jeugdhulp, onderwijs en maatschappelijke participatie en/of werk beschikbare middelen efficiënt, effectief en resultaatgericht inzetten door te kiezen voor een integrale jongerenaanpak waarbinnen zowel aandacht is voor preventie als ook voor ondersteuning en jeugdhulp, als ook voor onderwijs, maatschappelijke preventie en werk.

Onderwijs-Zorgarrangementen die goed aansluiten bij de vraag van de jeugdigen, de ouders en het onderwijs.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Realisatie en structurele borging van de ondersteuning van het VSO, PrO (Praktijkonderwijs) en het MBO;
  • Verder versterken van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs en de voorschoolse voorzieningen door bestaande voorzieningen vanuit het onderwijs, de voorschoolse voorzieningen en WIJ-teams beter op elkaar af te stemmen en te verbinden (Positief Opgroeien). Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • De Jongerenaanpak verder ontwikkelen en inzetten daar waar nodig. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • In RIGG verband ontwikkelen van een productgroep voor Onderwijs-Zorgarrangementen;
  • In overleg met onderwijs en WIj ontwikkelen van Onderwijs-Zorgarrangementen die aansluiten bij de vraag van de jeugdigen, de ouders en het onderwijs.