Begroting 2018

College, raad en gebiedsgericht Werken

12.1.3 Gemeentelijke Ombudsman

De ombudsman behandelt ter uitvoering van de opdracht van de raad, als externe instantie klachten van burgers over gedragingen van de gemeente. De grondslag daarvoor ligt in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De gedragingen van de gemeente worden getoetst aan de normen van behoorlijkheid. De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en heeft oog en oor voor de burgers die er met de gemeente niet uitkomen.

De Jongerenombudsman heeft een taak in het gehele jeugddomein van de stad, waarbij de jeugd is gedefinieerd van 0 – 23 jaar.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Eerste helft 2017

Beoogd

 2018

Aantal zaken in behandeling bij de gemeentelijke ombudsman

88

Aantal zaken door de gemeentelijke ombudsman afgehandeld

120

137

-

-

Hoe staan we ervoor?

De gemeenten Ten Boer en De Marne zijn aangesloten bij de gemeentelijke Ombudsman van Groningen. Daarnaast zijn de gemeenschappelijke regelingen voor de ARCG, PG&Z en de regeling voor opvang en beschermd wonen bij de gemeentelijke Ombudsman ondergebracht.
Per 27 mei 2017 is de gemeentelijke Ombudsman geen extern meldpunt meer voor de Klokkenluidersregeling. Sinds 1 juni 2017 is er een Jongerenombudsman aangesteld voor 0,22 fte (1 dag/ week).   

De extra ingezette onderzoekscapaciteit in verband met de komst van de Jongerenombudsman (1 dag/week) en de toegenomen complexiteit van zaken (2 dagen/week) wordt in 2018 gecontinueerd.

Wat willen we bereiken in 2018?

Herstel van het vertrouwen van de burger in de gemeente is een belangrijk doel. De inzet van de ombudsman (interventie) is er daarom op gericht dat de burger zich gehoord voelt naar aanleiding van zijn klacht of probleem (uiting van onvrede). En dat het probleem wordt opgelost, er contact wordt gelegd of hersteld of een antwoord op de vraag wordt verkregen als dat bij de gemeente niet is gelukt. Het kan ook betekenen dat de zaak door de ombudsman onderzocht wordt. De uitkomst van het onderzoek kan vergezeld gaan van een oordeel, advies of aanbeveling.

De Jongerenombudsman heeft de volgende opdracht:

  1. Een herkenbaar aanspreekpunt te worden voor jongeren en hun ouders en professionals en organisaties in het jeugddomein.
  2. Aan de hand van de opgedane kennis de gemeente een scherp en onafhankelijk beeld te presenteren van de stand van zaken in onze stad met betrekking tot de rechten van kinderen, zodat zij talentvol en veilig kunnen opgroeien.
  3. Met een voorstel te komen om de 2e-lijns klachtafhandeling in het jeugddomein te verhelderen.

Medio 2018 wordt het eerste jaar Jongerenombudsman Groningen geëvalueerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Interveniëren en onderzoeken naar aanleiding van uitingen van onvrede en het informeren van de gemeente en de burger hierover;
  • Verwijzen van burgers naar een juiste instantie als de ombudsman niet bevoegd is;
  • Rapporteren aan gemeenteraad, gemeentelijke organisatie en burgers;
  • Werken aan bekendheid Jongerenombudsman;
  • Eerste jaar Jongerenombudsman Groningen evalueren conform de opdracht van de raad.