Begroting 2018

College, raad en gebiedsgericht Werken

12.1.1 Gemeenteraad en griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad zo goed mogelijk bij diens werk, niet alleen in logistieke zin, maar ook procesinhoudelijk. Dat betreft de vergaderingen en alles wat daarbij hoort. Verder denkt de griffie mee over de wijze waarop de raad zou moeten en kunnen meebewegen met diverse maatschappelijke ontwikkelingen.

Hoe staan we ervoor?

In 2017 is de griffie aan de slag gegaan met de aandachtspunten zoals die door de raad zijn besloten op basis van de wat de werkgroep werkwijze raad heeft voorgesteld. De bedoeling van de ingestelde agendacommissie en het werken met een piepmail is om de raad beter in staat te stellen meer invloed uit te oefenen op de eigen agenda. Ook zijn er verder gesprekken met de organisatie gevoerd over de verbetering van de lange-termijnagenda. Het is even afwachten of dit leidt tot het gewenste doel: de raad beter in stelling brengen voor het voeren van het politieke debat op hoofdlijnen.   
Vanuit de griffie wordt vooruit gekeken naar 1 januari 2019. Dat is de datum waarop de nieuwe gemeente met Ten Boer en eventueel Haren van start gaat. In november 2018 zullen er gemeenteraadsverkiezingen zijn waar we ons op voorbereiden en ook allerlei andere voorbereidingen moeten worden getroffen. Ondertussen gaan de reguliere werkzaamheden gewoon door. Daarbij staat voorop dat we de basis op orde willen blijven houden.  

Wat willen we bereiken in 2018?

  • De raad wordt op belangrijke besluitmomenten in stelling gebracht met adequate informatie, geschikt voor het voeren van een politiek debat op hoofdlijnen;
  • De lange-termijnagenda biedt een goed overzicht van de te bespreken agendapunten voor de komende tijd. Daarbij is ook ruimte voor actieve input vanuit de raad;
  • De inwoners van de stad weten de raad goed te vinden zodat de betekenis van de raad aan bekendheid wint in de stad;
  • Raad en griffie zijn klaar voor de overgang naar de nieuwe gemeente per 1 januari 2019.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Blijven toezien op inhoudelijk juiste aanlevering van stukken met voor de raad relevante informatie.
  • Aandacht blijven vragen voor de lange-termijnagenda;
  • Voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018, introductieprogramma voorbereiden, onder andere in Dimpactverband op zoek gaan naar een beter/verbeterd raad-informatiesysteem, werken aan huisvesting voor raad en fracties;
  • De basis op orde: goede voorbereiding van alle vergaderingen van raad en commissies, tijdige toezending van stukken.