Begroting 2018

Veiligheid

10.4.2 Externe veiligheid

We willen zorgvuldig omgaan met de risico’s die samenhangen met de productie, de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De gemeente is het bevoegde gezag (op grond van de Wet Milieubeheer) voor een aantal risicobedrijven, waaronder de LPG-tankstations. De Omgevingsdienst Groningen ziet er namens de gemeente op toe dat deze voldoen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zowel bij de vergunningverlening als bij de handhaving. De Veiligheidsregio Groningen heeft een wettelijke adviesfunctie aan het bevoegd gezag op de vergunningverlening in dit kader.


Hoe staan we ervoor?

Wij passen het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) toe als dat aan de orde is. Bij alle nieuwe ontwikkelingen in de stad is lokale omgevingsveiligheid een onderdeel van de planvorming. Hiermee zorgen we ervoor dat de veiligheids-randvoorwaarden uit het BEVI worden ingevuld.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen de risico’s die productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen met zich meebrengen, beheersen en zoveel mogelijk verkleinen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • De risicobedrijven worden gecontroleerd op de naleving van de veiligheidsvoorschriften in de omgevingsvergunning.