Begroting 2018

Veiligheid

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen

De Gemeente Groningen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Deze werkt sinds 1 januari 2014 in opdracht van het lokale, regionale en landelijke bestuur voor burgers, bedrijven en instellingen in de provincie Groningen. Dat gebeurt samen met een groot aantal partners, zoals alle gemeenten in de provincie Groningen, de Omgevingsdienst Groningen, de noordelijke Veiligheidsregio en bevolkingszorg zoals in de provincie georganiseerd in de Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG).

Onderdeel van de VRG  zijn de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de regionale ondersteuning van de GKG

De Veiligheidsregio Groningen heeft als taken:

  • Rampenbestrijding & crisisbeheersing;
  • De complete keten voor de brandweerzorg, samen met de meldkamer Noord-Nederland: van pro-actie, preventie, alarmering, incidentbestrijding tot aan nazorg;
  • De regionale ondersteuning van de GKG.

Hiermee wordt gezorgd voor een fysiek veilige gemeente, en adequaat optreden bij calamiteiten en brand. In 2018 verwachten we daarom de volgende bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen te leveren (de verantwoording loopt via de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Groningen):  

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Rampenbestrijding& crisisbeheersing

154.338

Brandweerzorg (inclusief meldkamer)

15.600.845

GHOR

146.444

Regionale ondersteuning gemeentelijke kolom

315.789

Totale bijdrage aan de veiligheidsregio

16.217.416

Toename van de bijdrage door de gemeente Groningen betreft de in het verleden – vanwege incidenteel beschikbare middelen - niet doorgevoerde indexaties van autonome (niet beïnvloedbare) kostentoenames.
Dit vloeit voort uit de financiële hygiëneregels die de Veiligheidsregio Groningen heeft geformuleerd en die  in de financiële verordening van de VRG worden verwerkt. Uitgangspunt daarbij is om incidentele meevallers niet langer in te zetten als dekking voor structurele tegenvallers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal gecontroleerde kamer-verhuurpanden

1.092

867

930 *)

1000

Aantal bestuurlijke maatregelen na controle kamer-verhuurpanden

36

9

<10

<10

*) in 2017 teruggebracht van 1.150

Hoe staan we ervoor?

Takendiscussie

De Veiligheidsregio Groningen heeft aan alle deelnemende gemeenten aangekondigd dat voor 2018 een samenhangend pakket aan bestuurlijke keuzes nodig is om de financiële opgaven van de Veiligheidsregio Groningen in te vullen. De uitkomst van deze keuzes moet bijdragen aan een takenpakket dat duurzaam in evenwicht is gelet op de beschikbare middelen. In de zienswijze van de Gemeente Groningen op de jaarstukken van de Veiligheidsregio Groningen is gepleit voor een procesmatige aanpak. Enerzijds om gemeenten te betrekken bij de opzet van het onderzoek, anderzijds voor het verkrijgen van draagvlak voor de uiteindelijk te nemen maatregelen.

Brandrisicoprofiel

De realisatie van de beleidsdoelen zoals opgenomen in het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016 – 2019 wordt op basis van het brandrisicoprofiel geoperationaliseerd. Dit is een dynamisch proces dat ieder jaar wordt doorlopen. Gaandeweg ontstaat een steeds verfijnder beeld van de risico’s in de gemeente Groningen en van de effecten van maatregelen die de Veiligheidsregio uitvoert op basis van de geconstateerde risico’s. Het brandrisicoprofiel is daarmee een dynamisch document dat tot en met 2016 alleen bestond uit risico-classificering van gebouwen met een gebruiksfunctie, zoals openbare gebouwen, scholen en kantoren. Vanaf 2017 worden ook andere zaken aan het brandrisicoprofiel toegevoegd bijvoorbeeld in de vorm van informatie over ouderen, omdat is gebleken dat ouderen bij verminderde zelfredzaamheid meer gevolgen kunnen ondervinden van de effecten van brand. Ook wordt informatie over rookmelders toegevoegd, omdat deze een positieve invloed hebben op de ontdekkingssnelheid van brand. De Veiligheidsregio Groningen zal het onder andere op deze wijze geactualiseerde brandrisicoprofiel na de zomer beschikbaar hebben.

Opkomsttijden

Uit gegevens van de Inspectie Veiligheid en Justitie*) zijn de beroepsposten in de stad Groningen in 71% van de meldingen binnen de normtijd ter plaatse, daar waar het landelijk gemiddelde voor beroepskazernes volgens de inspectie op 81% ligt. De gemeente Groningen is van mening dat er door de Veiligheidsregio naar gestreefd zou moeten worden te voldoen aan dit gemiddelde. De gemeenteraad van Groningen heeft daarom informatie gevraagd over de manier waarop het halen van de opkomsttijden verbeterd kan worden. In 2017 wordt daarom een onderzoek gestart in de vorm van een QuickScan waarin gekeken wordt naar manieren waarop de incidentbestrijding in het stedelijk gebied - in samenhang met risicobeheersing – verder geoptimaliseerd kan worden. In het najaar van 2017 wordt over de eerste uitkomsten gerapporteerd.

*)Bron: 'Ter plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer' (inspectie Veiligheid en Justitie 2012)

Wat willen we bereiken in 2018?

De actuele beleidsdoelen zijn vastgelegd in het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2019. De focus ligt op de verbinding met de maatschappij en de lokale gemeenschap, de vakbekwaamheid van het personeel van de Veiligheidsregio Groningen en preventie door burgers zelf. Brandweerzorg is daarbij gedefinieerd als meer dan enkel en alleen de operationele prestaties. Aan de voorkant van de veiligheidsketen is namelijk nog veel winst te behalen. Door in te zetten op minder branden, dus minder slachtoffers en minder schade, is een verantwoorde brandweerzorg te realiseren. In lijn met de landelijke visie Risicogericht werken, wordt afhankelijk van de risico’s in een bepaald gebied, gekozen voor maatregelen aan de voorkant of de achterkant van de veiligheidsketen of een combinatie daarvan.

We streven er naar om op termijn een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met de Veiligheidsregio  Groningen. Hierin kan onderscheid worden gemaakt tussen de basisdienstverlening die aan alle gemeenten wordt geboden en de specifieke dienstverlening gebaseerd op accenten die door de gemeente Groningen worden aangegeven en door Veiligheidsregio Groningen worden geadviseerd, specifiek voor (delen van) onze gemeente en/of speciale doelgroepen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Voor de gemeente Groningen opereert de Veiligheidsregio Groningen in het cluster Stad. Om verbinding te houden met de gemeente wordt de raad drie keer per jaar - gelijktijdig met de veiligheidsmonitor - een factsheet aangeleverd met een overzicht van de werkzaamheden van het cluster Stad. Dit is gebaseerd op onder andere het Jaarplan van de brandweer en het Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) van de gemeente Groningen.

Handhaving Uitvoering Programma

Het jaarlijks op te stellen Handhaving Uitvoering Programma (HUP) is voor het onderdeel brandveiligheid gebaseerd op het brandrisicoprofiel, omdat op basis van de risico-classificering de frequentie van toezicht wordt bepaald. In het HUP worden de inspanningen op het gebied van brandveiligheid beschreven. Het HUP wordt jaarlijks behandeld in de gemeenteraad. Dat biedt de mogelijkheid om accenten te leggen in het toezicht op (bepaalde categorieën) openbare gebouwen en aandacht te geven aan specifieke doelgroepen.

Brandveilig Leven en/ of Ondernemen.

De uitvoering van deze door de gemeente Groningen te benoemen accenten als onderdeel van het HUP zijn belegd bij het team Brandveilig Leven en Toezicht. Met dit team ondersteunt de Veiligheidsregio Groningen de gemeente bij handhavingszaken op het gebied van brandveiligheid. Overige taken zijn om via interventies bewoners, bedrijven en instellingen te informeren over brandveiligheidsrisico’s en zo de kans op brand te verkleinen en de effecten daarvan te beperken. In dat kader wordt toezicht gehouden en worden aanwijzingen en adviezen verstrekt.