Begroting 2018

Veiligheid

10.3.5 Motorclubs (OMG's)

In Nederland is het aantal Outlaw MotorcycleGangs (OMG’s) de laatste jaren toegenomen. OMG’s zijn motorclubs die zich met enige regelmaat normoverschrijdend en crimineel gedragen. Landelijk wordt door de overheid een zerotolerancebeleid gevoerd tegen OMG's. Één van de speerpunten van dit beleid is de bestrijding van invloed en aanwezigheid van OMG`s in de horeca. Hieraan ligt ten grondslag dat de aanwezigheid van OMG-leden in de horeca (grote) openbare orde risico's met zich meebrengt.


Hoe staan we ervoor?

Voor zover bekend beschikken de in Groningen aanwezige Outlaw MotorcycleGangs (OMG's) of supportsclubs niet over een clubhuis of een andere vaste plaats van samenkomst. Initiatieven van een OMG om zich te vestigen in de gemeente worden in de kiem gesmoord door gesprekken en, waar mogelijk, de inzet van bestuursrechtelijke instrumenten op basis van het bestemmingplan, de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook werpen we barrières op tegen mogelijk indringen van OMG’s in de bovenwereld. Binnen de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijke Informatie en Expertisecentrum (LIEC) werken verschillende overheden samen met als doel de schijnbare onaantastbaarheid van OMG’s te doorbreken. De informatiepositie van de gemeente ten aanzien van de OMG’s en de supportclubs is door de samenwerking met het RIEC, de politie en de Belastingdienst, op peil.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen bereiken dat de OMG’s of de daaraan gelieerde supportclubs geen “vaste voet aan de grond krijgen” in bestaande horecabedrijven of buurtgebouwen of een nieuw clubhuis kunnen starten. Daarnaast willen we de informatievoorziening van de gemeente ten aanzien van OMG’s en supportclubs, in samenwerking met ketenpartners, op peil houden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Periodiek bespreken we met politie, OM, belastingdienst en RIEC de noodzaak en mogelijkheid om maatregelen te treffen ter voorkoming van vestiging van een OMG-clubhuis en/of het indringen van een OMG in de bovenwereld.
  • Wanneer daartoe aanleiding is worden zogenoemde ‘stopgesprekken’ gevoerd met horecaondernemers/pandeigenaren waar OMG-leden zijn gesignaleerd.
  • Waar mogelijk worden bestuursrechtelijke maatregelen getroffen.