Begroting 2018

Veiligheid

10.3.4 Hennepteelt en drugshandel

Ons drugsbeleid beslaat meerdere terreinen, coffeeshops, damoclesbeleid en de handhaving daarvan.   
We willen hennepteelt en handel in drugs ontmoedigen. Voor elk thema waar het drugsbeleid betrekking op heeft geldt dat de samenwerking in de keten een doorslaggevende factor is voor een succesvolle aanpak. Zo stellen we voor coffeeshops voorwaarden waaronder een coffeeshop kan worden gedoogd. Daarbij geldt een maximumstelsel en is de afstand van de coffeeshop tot scholen van belang.

Landelijk en lokaal speelt de discussie over de regulering van de wietteelt. Wij hebben samen met ruim 50 andere gemeenten het Manifest ‘Joint Regulation’ ondertekend, waarin de rijksoverheid wordt opgeroepen om een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde wietteelt in te voeren. De rijksoverheid wil deze pilots vooralsnog niet toestaan. We blijven samen met andere gemeenten aandringen op een landelijk programma van experimenten met een geregelde cannabisketen.

De burgemeester is bevoegd om panden, waarbij drugs worden verhandeld en panden waarin hennepkwekerijen worden ontdekt, te sluiten. We werken hierin samen met onze partners zoals woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen. Aanvullend op strafrechtelijke trajecten zetten we bestuursrechtelijke maatregelen in om het pand gedurende een bepaalde periode te sluiten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal gesloten drugspanden

15

17

20

20

Hoe staan we ervoor?

In 2016 is het drugsbeleid geactualiseerd en zijn de verschillende beleidsonderwerpen en richtlijnen voor handhaving samengevoegd. Bij coffeeshops wordt het maximumstelsel van 14 coffeeshops gecontinueerd. Op dit moment worden er 11 coffeeshops geëxploiteerd. De wachtlijst voor personen die een coffeeshop willen opzetten in Groningen is beëindigd en is vervangen door een systeem van openbare inschrijving bij het openvallen van een plek. Bij het sluiten van drugspanden hebben we het uitgangspunt om in alle gevallen de zwaarste sanctie op te leggen, losgelaten. We werken nu met een trapsgewijs sanctiemodel. Informatiedeling binnen de keten is van belang; hiervoor is het Hennepconvenant Noord-Nederland ontwikkeld.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen de samenwerking met al onze partners in de keten versterken zodat we beter hennepteelt en drugshandel kunnen ontmoedigen en waar mogelijk aanpakken.

Wat gaan we hiervoor doen?