Begroting 2018

Veiligheid

10.3.3 (vergunde) prostitutie

Sinds 1 januari 2016 kent de stad Groningen nog één raamprostitutiegebied, de Nieuwstad, met in totaal 40 panden en 95 ramen. Per 1 juni 2016 is ons nieuw lokaal prostitutiebeleid van kracht geworden. We kiezen voor het opwerpen van barrières tegen mensenhandel en uitbuiting. De minimumleeftijd voor prostituees is verhoogd van 18 naar 21 jaar, prostituees zijn verplicht een intakegesprek te hebben alvorens zij in Groningen mogen werken, exploitanten van prostitutiebedrijven moeten een bedrijfsplan overleggen en prostituees mogen maximaal 11 uur per etmaal werken. Verder is een strafbaarstelling voor klanten van niet-vergunde prostitutiebedrijven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. We hebben meer aandacht voor de mogelijkheden voor prostituees om “uit te stappen”; dit in samenhang met het streven om de tippelzone te sluiten. Het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden gebeurt door de bestuurlijk toezichthouders van de gemeente in samenwerking en afstemming met de politie.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting 2017

Beoogd

 2018

Aantal bestuurlijke maatregelen vanaf 1 juni 2016 in de vergunde prostitutie

-

10

20

10

Aantal bestuurlijke maatregelen vanaf 1 juni 2016 in de illegale prostitutie

-

10

20

20

Hoe staan we ervoor?

Er is specifieke aandacht voor de aanpak van de niet-vergunde en illegale prostitutie. De aanpak daarvan is prioriteit voor ons samen met de politie. Eind 2017 zal iets gezegd kunnen worden over de effecten van de nieuwe regelgeving en de mate waarin dat wordt nageleefd door exploitanten en prostituees, want dan zal een eerste evaluatie zijn afgerond.

Wat willen we bereiken in 2018?

  • Afname van de niet-vergunde en illegale prostitutie.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Adequaat toezicht en handhaving van de vergunde branche en consequente toepassing van het handhavingsprotocol bij constatering van overtredingen in nauwe samenwerking met de politie.