Begroting 2018

Veiligheid

10.3.2 Mensenhandel

Mensenhandel betreft een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij mensen, veelal met list en bedrog, worden “verleid” arbeid te verrichten binnen bepaalde economische branches, waardoor zij echter geen sturing meer kunnen uitoefenen op hun eigen werk- en leefsituatie. Deze vorm van georganiseerde criminaliteit komt in Groningen vooral voor binnen de (vergunde en niet-vergunde) prostitutiebranche.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal in behandeling genomen potentiële casussen door de ketenregisseur

39

40

40

40

Hoe staan we ervoor?

In het kader van de in 2016 geïntroduceerde ketenaanpak mensenhandel Noord-Nederland werken alle gemeenten in de 3 noordelijke provincies, politie, vreemdelingenpolitie, openbaar ministerie, hulp- en zorginstellingen, belastingdienst en Kamer van Koophandel samen. Signalen van mensenhandel worden in dit brede verband gedeeld en er worden afspraken gemaakt over de te plegen interventies en een persoonsgericht aanbod van hulpverlening aan het slachtoffer.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen mensenhandel tegengaan door het creëren van een onaantrekkelijk afzetgebied voor daders van mensenhandel. Daarbij beogen we een afname van mensenhandel. Wij realiseren ons dat het grotendeels een onzichtbaar delict is met een zeer geringe aangiftebereidheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Voortzetting van de ketenaanpak mensenhandel Noord-Nederland door het toepassen van dezelfde werkwijze van alle betrokken instellingen in Groningen, Friesland en Drenthe;
  • Vroegtijdige herkenning en oppakken van signalen van mensenhandel;
  • Het zo snel mogelijk inzetten van interventies op daadwerkelijke signalen.