Begroting 2018

Veiligheid

10.3.1 Ondermijnende of georganiseerde criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Het zorgt niet alleen voor veel onveiligheid en overlast bij de bevolking, maar ook voor minder zichtbare, sluipende ontwrichting en ondermijning van de onze stad door de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. Deze criminaliteit is vaak onzichtbaar, maar kan zich ook manifesteren in onze wijken door intimidatie, geweld en de verwerving van machtsposities.
Georganiseerde criminelen weten vaak buiten beeld te blijven en vaak is er ook geen direct slachtofferschap. Er zijn daarom relatief weinig aangiften die de politie attendeert op deze vorm van misdaad. Een indicatie van de omvang is daarom moeilijk te geven. Binnen de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt het accent op de regionaal bepaalde prioriteiten en op de in het Nationaal Dreigingsbeeld gesignaleerde dreigingen (drugscriminaliteit, witwassen/vastgoed, mensenhandel, fraude, milieucriminaliteit, motorbendes).
Een effectieve aanpak vereist daarom een georganiseerde overheid (politie, OM, gemeente, Belastingdienst) die alle middelen en instrumenten inzet die tot haar beschikking staan om het criminele ondernemersklimaat te verslechteren. Gezamenlijk wordt bepaald hoe strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale interventies ingezet kunnen worden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal adviesaanvragen bij bureau Bibob

0

4

5

5

Aantal geweigerde vergunningen op grond van Bibibcriteria

-

4

5

5

Hoe staan we ervoor?

In samenwerking met het regionaal informatie en expertisecentrum (RIEC), belastingdienst, politie en openbaar ministerie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar personen of ondernemers in de gemeente. Dit soort onderzoeken zijn bijzonder complex en vragen veel tijd en expertise. In één onderzoek geven partijen gezamenlijk richting aan de deelonderzoeken in de diverse kolommen en de te kiezen interventies. Die werkwijze wordt als zeer positief ervaren.
Met betrekking tot de illegale hennepteelt zijn in de gemeente op grond van de Wet Damocles in 2016 in totaal 17 panden (tijdelijk) gesloten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt structureel toegepast op vergunningaanvragen horeca en prostitutie Toepassing Bibob is ook uitgebreid naar vastgoedtransacties en huisvestingsvergunningen

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen de georganiseerde misdaad en ondermijning in de Groningse samenleving tegengaan. We werken hierbij nauw samen met onze ketenpartners. Meetbare doelstellingen zijn voor dit beleidsterrein moeilijk aan te geven omdat er geen of slechts beperkt zicht is op de omvang van deze vormen van criminaliteit.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het vergaren van informatie over ondermijning op stadsdeel- en wijkniveau en de aanpak daarvan. We betrekken hierbij de uitwerking van de motie wijkgericht inzicht in veiligheid (voorjaarsdebat 2017):
  • Het intensiveren van de samenwerking in het kader van de integrale aanpak met het regionaal informatie en expertisecentrum, de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst;
  • Het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) op vergunningaanvragen voor prostitutie en horeca, enkele WABO-vergunningen, vastgoedtransacties en huisvestingsvergunningen wordt voortgezet.