Begroting 2018

Veiligheid

10.2.2 Problematische jeugdgroepen

Jeugdgroepen kunnen in wijken voor overlast zorgen. Het gaat in deze groepen vaak om kwetsbare jongeren. Wij willen de overlast verminderen en bestrijden en tegelijkertijd de jongeren ook perspectief bieden, voorkomen dat zij opnieuw in de fout gaan en hun weerbaarheid verhogen. Wij hanteren hiervoor de aanpak problematische jeugdgroepen, die wij samen met onze lokale partners inzetten bij de eerste signalen van het ontstaan van een problematische jeugdgroep. Wanneer een dergelijke groep is ‘afgeschaald’ houden wij de risicojeugd in beeld.

Met de volgende indicator wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Verwacht

 2017

Beoogd
 2018

Aantal opgestarte begeleidingstrajecten voor jongeren door het Veiligheidshuis

183

97

150

100

Hoe staan we ervoor?

Groningen kent jaarlijks zo’n drie problematische jeugdgroepen. Onze aanpak van deze groepen is gebaseerd op het landelijke 7-stappen model, een richtlijn voor gemeenten over het in beeld brengen en aanpakken van jeugdgroepen in zeven praktische stappen. Om de samenwerking met onze ketenpartners te intensiveren en meer inzicht te krijgen in groepsgedrag en groepsdynamiek hanteren wij de zogenaamde Plus-Min-Meemethodiek. Deze methodiek leert ons anders te kijken naar een jeugdgroep, waardoor de rol van elk individueel groepslid duidelijker wordt en waardoor interventies en hulpverlening gerichter ingezet kunnen worden.
In 2017 hadden wij vijf problematische jeugdgroepen in de stad: twee in Paddepoel, twee in Beijum en een groep in de binnenstad. De jeugdgroepen in Paddepoel zijn bij elkaar gevoegd in een aanpak (18 jongeren). De aanpak van de jeugdgroepen in Beijum (respectievelijk 10 en 18 jongeren) is in juni 2017 opgestart. De verwachting is dat de aanpak van de jeugdgroep in de binnenstad in 2017 kan worden afgerond.

Met ingang van 2017 zijn we afgestapt van de kwalificatie hinderlijk, overlastgevend en criminele jeugdgroepen. Deze wijziging is landelijk en komt doordat de politie op een andere manier informatie aanlevert over jeugdgroepen en geen indeling meer hanteert.

Wat willen we bereiken in 2018?

Een afname van het aantal problematische jeugdgroepen en het vroegtijdig signaleren, aanpakken en doorverwijzen van jongeren (en hun ouders), die dreigen af te glijden naar overlast gevend gedrag en criminaliteit. Door het hanteren van de Plus-Min-Mee-methodiek in de wijken Paddepoel en Beijum krijgen wij beter inzicht in groepsgedrag en groepsdynamiek. Wij willen de ervaringen die wij met deze methodiek opdoen ook inzetten in andere wijken mocht zich daar een problematische jeugdgroep ontwikkelen.

Tevens zetten wij de beweging in om de methodiek straathoekwerk in een aantal wijken te verruilen voor de kwalitatief sterkere methodiek van de jongerenstraatcoaches.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Voortzetten van de aanpak problematische jeugdgroepen inclusief de Plus-Min-Mee-methodiek.
  • Het landelijke 7-stappen model vertalen naar de lokale situatie, waardoor een eigen Groninger model ontstaat dat toepasbaar is op alle wijken waar zich eventueel jeugdgroepen vormen.
  • Het in beeld houden van risicojeugd bij het Veiligheidshuis door de coördinator Jeugd.
  • Inzetten van het straathoekwerk/jongerenstraatcoaches en Halt voor preventieve activiteiten.