Begroting 2018

Veiligheid

10.2.1 Alcohol en drugsgebruik

Het effect van drugs en alcoholgebruik onder jongeren manifesteert zich in schoolverzuim en -uitval, vandalisme, geweld, gezondheidsschade en instroom in de zorg. In de WIJ-teams werken onze leerplichtambtenaren, het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk nauw samen aan preventie en hulpverlening aan scholieren.

We willen:

  • Dat jongeren goed geïnformeerd zijn over de risico’s van alcohol- en druggebruik;
  • Dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken omhoog gaat; 
  • Dat het overmatig gebruik van alcohol daalt;
  • Dat jongeren onder de 18 geen toegang hebben tot drugs.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal geconstateerde overtredingen alcoholverkoop aan jongeren (<18 jaar)

-

-

75

< 75

Aantal geconstateerde overtredingen verkoop en aanwezigheid jongeren in coffeeshops

-

-

5

< 5

Hoe staan we ervoor?

Het plan ‘de maat is vol’ is eind 2016 afgelopen. Vanuit het budget ‘Samen gezond in Stad’ (lokaal gezondheidsbeleid) zijn middelen beschikbaar voor het voortzetten van een aantal activiteiten. Vanaf 2018 ligt er een nieuw beleidskader voor het gezondheidsbeleid inclusief prioritaire thema’s.

Bij het toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet, heeft de handhaving van het schenken en verkopen van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar prioriteit. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van mystery-shoppers.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen een verbetering van het naleefgedrag ten aanzien van het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen en meer toezicht op verkoop van softdrugs aan minderjarigen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Twee keer per jaar een integrale controle door politie en gemeente bij alle coffeeshops. Bij nieuwe coffeeshops sluit de belastingdienst eventueel aan Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;  
  • Activiteiten 'Samen gezond in de stad'.