Begroting 2018

Veiligheid

10.1.4 Overlast

We willen overlast zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Waar overlast zich toch voordoet treden we adequaat op, waar mogelijk samen met bewoners en ondernemers. Overlast is een containerbegrip voor onder meer woonoverlast, geluidsoverlast, jongerenoverlast, drugsoverlast, vervuiling en dierenoverlast. Plegers zijn oud, jong, individuen of groepen. Soms gaat overlast gepaard met criminaliteit. De diversiteit van overlast maakt bestrijding ervan ingewikkeld. Dit vereist nauwe samenwerking tussen zorg, veiligheidspartners en bewoners. Dat doen we onder andere met de Meldpunten Overlast & Zorg, het Veiligheidshuis en de WIJ-teams. Stadstoezicht speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Met de volgende indicator wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Beoogd

 2018

Aantal meldingen overlast openbare ruimte afgehandeld door Stadstoezicht

-

-

2.000

2.000

Hoe staan we ervoor?

In 2012 was het samengestelde overlast cijfer (geluidsoverlast, overlast door jongeren en overlast door omwonenden) 3,5; in 2014 betrof dit cijfer 3,3 en in 2016 was het cijfer 3,2.
Er is een toename te zien in het aantal verwarde personen en het aantal acute situaties rond verwarde personen.  Ons project om de opdracht om - in samenwerking met ketenpartners - een sluitende aanpak op te leveren loopt tot eind 2018. In 2017 is onder andere een crisisbeoordelingskamer opgezet, die in 2017 en 2018 verder wordt ontwikkeld.
We hebben een voorstel voor woonoverlast opgesteld om de mogelijkheden van nieuwe Wet aanpak woonoverlast te gaan gebruiken.
Indicatoren op het gebied van geluidsoverlast in relatie tot evenementen vindt u in 6.1.5 Evenementen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We gaan verder het versterken met de wisselwerking tussen zorg, veiligheid en bewoners bij het voorkomen en bestrijden van overlast. Het aanpakken van overlast vraagt om informatiedeling, maar ook om voorlichting geven en toepassen van dwang- en drangmaatregelen. Daartoe ontwikkelen we aan de hand van gedeelde kennis en informatie een gezamenlijke en persoonlijke aanpak. Ook een aanpak per wijk of straat is mogelijk.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Continueren en verbeteren aanpak overlastgevende personen in het gebied Gele Loper.
  • Bij de aanpak van woonoverlast maken we gebruik van de mogelijkheden die de per 1 juli i 2017 ingevoerde Wet aanpak woonoverlast biedt. Bij ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden die niet op een andere manier kan worden opgelost, kan de burgemeester de veroorzaker van de overlast een gedragsaanwijzing opleggen.
  • Aanpak verwarde personen:

-    We maken samen met de andere gemeenten afspraken over de invulling van de negen bouwstenen van de aanpak. Te denken valt hierbij aan een uniform uitvraag-protocol om te zorgen dat mensen de juiste zorg krijgen;
-    We zijn in gesprek met de zorgverzekeraar en ketenpartners over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van hulpverlening (binnen en buiten kantooruren);
-   We sluiten met de gemeentelijke aanpak aan bij de keten acute psychiatrie en maken deze keten breder voor andere doelgroepen.