Begroting 2018

Veiligheid

10.1.2 Geweld

Onder het thema geweld vallen verschillende delicten zoals geweldsincidenten in het uitgaansgebied en huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we hier (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling en oudermishandeling. Voor kindermishandeling verwijzen we naar deelprogramma 4.2.3. Interventies veilig opgroeien. Groningen is als centrumgemeente samen met de andere Groninger gemeenten verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van beleid om huiselijk geweld te bestrijden. Onze ambities staan in deelprogramma 4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld.

Geweldsdelicten hebben een hoge impact op slachtoffers en hun omgeving. Daarom hebben we aandacht voor deze verschillende vormen van geweld. We streven daarbij naar zo min mogelijk geweld, thuis en op straat.

Wij willen:

  • De objectieve en subjectieve veiligheid in het uitgaansgebied verbeteren;
  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties duurzaam beëindigen;
  • Een veilige thuissituatie bevorderen;
  • Slachtoffers van huiselijk geweld direct veiligheid bieden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd

 2018

Aantal aangiften geweldsincidenten uitgaansgebied

581

540

< 550

< 525

Aantal meldingen huiselijk geweld

817

1016

800

< 800

Aantal opgelegde huisverboden

61

47

40

< 45

Aantal aangiften Veilige Publieke Taak (hulpverleners)

110

177

< 75

< 75

Hoe staan we ervoor?

Groningen kent een groot aanbod aan uitgaansgelegenheden. Tijdens de zogenaamde stapavonden (donderdagavond tot en met zaterdagavond) zijn tienduizenden bezoekers, uit de stad en de regio, in de uitgaansgebieden te vinden. Het aantal geweldsincidenten in de binnenstad is de afgelopen jaren gedaald van 824 in 2011 naar 540 in 2016.

Huiselijk geweld komt veel voor in onze stad. In 2016 gaf de politie 828 meldingen door aan Veilig Tuis.Daarvan werd in 47 zaken een huisverbod afgekondigd, waarbij 46 kinderen betrokken waren. Het totaal aantal meldingen huiselijk geweld in 2016 bedroeg in onze stad 1014; VeiligThuis registreert ook meldingen uit andere bronnen dan de politieorganisatie. We zij bezig met het in beeld brengen van de oorzaak van de  daling van de opgelegde huisverboden.
We faciliteren de vrouwenopvang en Veilig Thuis. Daarnaast voeren we de Wet tijdelijk huisverbod uit. Voor het duurzaam beëindigen van ernstig geweld is een huisverbod vaak niet voldoende. Daarom zijn we in september 2016 gestart met het project intensief casemanagement (ICM) bij ernstige en complexe zaken huiselijk geweld. Dit project wordt uitgevoerd door Veilig Thuis en loopt tot eind 2018. Intensief casemanagers begeleiden het gezinssysteem (maximaal 1 jaar) en organiseren de benodigde hulpverlening. We willen deze aanpak in lijn met landelijke afspraken in 2018 verder ontwikkelen naar een multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++), waarbij expertise wordt ingezet om een gezamenlijk hulpverleningsplan te maken voor het hele gezinssysteem.

De dagelijkse screening van politiemeldingen door het Veiligheidshuis Groningen is met de invoering van het samenwerkingsconvenant tussen Veilig Thuis, OM en politie afgeschaft. Het Veiligheidshuis sluit aan bij het maandelijks casusoverleg met deze drie partijen, het project ICM en de bij de ontwikkeling van MDA++ zal ook de mogelijke rol van het Veiligheidshuis Groningen betrokken worden.

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publiek taak komt nog te vaak voor. De gewenste daling heeft zich nog niet ingezet, dit komt mede omdat er meer aandacht is voor het probleem en er vaker aangifte wordt gedaan.

Wat willen we bereiken in 2018?

Op het terrein van veilig uitgaan willen we een daling van het aantal geweldsincidenten binnenstad tot onder de 525. We willen een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom wordt ingezet op het faciliteren en waarborgen van informatiedeling.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Veilig uitgaan: voorzetten cameratoezicht in het uitgaansgebied en Panel Deurbeleid en opleggen van een gebiedsverbod aan recidiverende overlastveroorzakers en geweldplegers;
  • Toezicht en handhaving in het uitgaansgebied (conform het handhavingsprotocol horeca) en bij incidenten met glas zal het gebruik van polycarbonaat verplicht worden opgelegd;
  • Faciliteren vrouwenopvang en Veilig Thuis (centrumgemeente) en gezamenlijke aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (Veiligheidshuis), voorzetten van project intensief casemanagement Veilig Thuis.