Begroting 2018

Veiligheid

10.1.1 Woninginbraken

Woninginbraken hebben impact op het veiligheidsgevoel van betrokkenen. De bestrijding ervan is één van de prioriteiten in ons integraal veiligheidsbeleid. Zoveel mogelijk betrekken we de burgers zelf erbij. Waar nodig organiseren we voorlichtingscampagnes, workshops, acties (gericht op studentenhuizen), buurtschouwen en we geven individuele preventieadviezen.

Met de volgende indicator wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Beoogd

 2018

Aantal aangiften van woninginbraken

860

879

850

750

Hoe staan we ervoor?

Na een aanzienlijke daling van het aantal woninginbraken in 2014 en 2015 stagneerde deze daling in 2016. In 2017 is echter weer een daling ten opzichte van 2016 te zien. Waar in de eerste vijf maanden van 2016 het aantal lag op 358, ligt dat aantal na vijf maanden in 2017 op 220. De geïntensiveerde aanpak werpt zijn vruchten af. De aanpak is inmiddels vastgelegd in een definitief plan van aanpak.
Stadstoezicht en politie controleren regelmatig op de in 2015 ingevoerde plicht (voor handelaren in tweedehands goederen) tot het bijhouden van een digitaal opkopersregister.

Wat willen we bereiken in 2018?

We streven ernaar om in 2018 onder de 750 aangiften uit te komen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 We gaan door met de bestaande geïntensiveerde hotspot-gerichte aanpak, waarbij we bijzondere aandacht geven aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het voorkomen van woninginbraken (burgerparticipatie). We continueren algemene, periodieke preventievoorlichting en het geven van preventieadviezen aan (omwonenden van) slachtoffers van inbraken. De controles door Stadstoezicht en politie op nakoming van de plicht een digitaal opkopersregister bij te houden worden uitgebreid naar meer (tweedehands)bedrijven. Daarnaast wordt het sanctiebeleid voor het opkopersregister herzien, om striktere handhaving mogelijk te maken Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;