Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

9.2.1 Afval inzamelen en verwerken

De gemeente Groningen zamelt het afval zelf in. De verwerking hebben we uitbesteed aan derden. We hebben een infrastructuur voor efficiënte en gescheiden inzameling. Daarnaast werken we met communicatie en participatie aan het verminderen van de hoeveelheid afval en het verder verbeteren van de gescheiden inzameling.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2015

Behaald

2016

Begroting

2017

Beoogd

2018

Tevredenheid bewoners over mogelijkheid om gescheiden aan te leveren

6,4

-

7,5

7,5

Kg papier per inwoner (bronscheiding)

40

36

44

45

Kg glas per inwoner (bronscheiding)

19

18

20

20

Kg kunststof & drankkartons per inwoner (nascheiding)

27,4

29

30

30

Kg organisch materiaal per inwoner (bronscheiding)

36

41

39

42

Hoe staan we ervoor?

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is in 2016 licht gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar (+ 2%). In 2016 is 40% van al het ingezamelde huishoudelijk afval aan de bron gescheiden. Nog eens 18% is in de afvalscheidingsfabriek (na-)gescheiden. Het organische deel daarvan is vergist voor de productie van biogas. In totaal is daarmee 58% van al het Groningse afval gescheiden en hergebruikt. Dat percentage willen we in 2017/2018 verder verbeteren.

Eind 2015 hebben we een afvalbeheerplan vastgesteld voor de jaren 2016 – 2020. Hiermee laten we zien hoe we onze doelen voor afvalpreventie en hergebruik gaan realiseren. We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor onze bewoners om hun afval te scheiden en zullen daarom inzetten op gerichte communicatie en het bieden van een afgewogen mix van voorzieningen voor de verschillende stromen afval. We doen dat in overleg met bewoners zodat we een goed beeld hebben van hun inzichten en wensen.

Wat willen we bereiken in 2018?

 • Vermindering van de vrijkomende hoeveelheid restafval per inwoner;
 • Verbetering van de gescheiden inzameling (door en effect van uitbreiding voorzieningen);
 • Verbetering van de mate van hergebruik of nuttige toepassing van materialen;
 • Vermindering van de hoeveelheid zwerfafval en bijplaatsingen rond ondergrondse containers;
 • Wij willen dat onze afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt en ons Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) wordt gebruikt om biogas op te wekken en compost te maken (biobased economie);
 • Wij oriënteren ons ook op innovaties en kansen op het gebied van afvalverwerking waarmee de circulaire economie lokaal en regionaal kan worden versterkt en personen op afstand van de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitbreiden en verbeteren voorzieningen voor afvalscheiding vooral in hoogbouwgebieden en voor bepaalde doelgroepen, zoals studenten;
 • Uitvoering aanvalsplan zwerfafval/bijplaatsingen rond ondergrondse containers;
 • Meerjarige publiekscampagne afvalpreventie en -scheiding;
 • Stimuleren en ondersteunen kringloop- en recyclingsinitiatieven;
 • Ondersteuning educatieve acties op scholen;
 • Ondersteunen en faciliteren burgerparticipatie (Lentekriebels, wijkmilieustraten, zwerfafvalteams).