Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.7 Bewonersparticipatie

We ondersteunen bewonersinitiatieven. Voor een schone en hele stad zijn de bewoners zelf medeverantwoordelijk. Een grotere betrokkenheid van buurtbewoners leidt tot minder vervuiling en schade en tot meer tevredenheid. Vanuit ons voedselbeleid faciliteren we initiatieven van bewoners op het gebied van moestuin-tuinieren en stadslandbouw.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Beoogd

 2018

Aantal gefaciliteerde participatieprojecten

395

379

400

400

Hoe staan we ervoor?

Ruim 14.500 mensen namen deel aan de verschillende acties en initiatieven voor onderhoud en beheer. We kregen positieve reacties van bewoners en bewonersorganisaties. Hieruit blijkt dat we met deze aanpak een belangrijke bijdrage leveren aan de betrokkenheid bij en tevredenheid over de leefomgeving.
De lichte daling in het aantal gefaciliteerde projecten is ontstaan door de samenvoeging van enkele kleinere (schoonmaak)acties. In 2016 ondersteunden we in totaal 379 participatieprojecten en –acties in het onderhoud van de leefomgeving. Het betreft:

  • Participatie in schoonmaak van de openbare ruimte;
  • Bewonersinitiatieven gericht op aanpak van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in zogenaamde ‘Leefstraten’;
  • Een pilot op het gebied van graffiti in de openbare ruimte;
  • Bewonersinitiatieven Eetbare Stad;
  • Participatie bij de afweging van onderhoud ten opzichte van andere prioriteiten in de wijk;
  • Uitvoering van de jaarlijkse BORG-schouw door bewoners.

We zijn zeer tevreden met het grote aantal Stadjers dat in diverse projecten zich betrokken toont bij - en actief participeert in het onderhouden en schoonhouden van de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen minstens net zoveel door ons gefaciliteerde participatieprojecten als in 2017.

Wat gaan we hiervoor doen?