Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.5 Bodem, geluid en lucht

Binnen het thema bodem werken we aan het duurzaam ontwikkelen, benutten en beheren van de bodem. Dat doen we binnen de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. De landelijke kaders zoals beschreven in het bodemconvenant 2016-2020 zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020. Daarmee willen we een schone en veilige bodem die past bij het soort gebruik, voorkomen dat activiteiten in de ondergrond tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden en ondergrondse kansen optimaal afstemmen met bovengrondse ontwikkelingen zoals bodemenergie, ondergronds bouwen en waterhuishouding.
De milieuthema’s geluid en lucht bepalen in sterke mate de lokale leefomgevingskwaliteit en kunnen bij langdurige blootstelling van invloed zijn op de gezondheid. De luchtkwaliteit in Groningen is relatief goed en wordt sterk beïnvloed door de luchtverontreiniging die van elders wordt aangevoerd met de wind. Daardoor is het nauwelijks mogelijk om de luchtkwaliteit hier met lokale maatregelen verder te verbeteren. Dit ligt anders bij geluid, ofwel verkeerslawaai. Ten eerste heeft dit op veel plekken een aanzienlijke impact op het leef- en woonklimaat. Ten tweede zijn er betere aangrijpingspunten om dit op lokaal niveau aan te pakken. In lijn hiermee heeft de gemeente verschillende wettelijke taken op dit terrein. Zo moeten wij iedere vijf jaar geluidkaarten maken (waarop met kleuren is aangegeven hoe hoog de geluidbelasting is en een actieplan vaststellen met maatregelen. In samenhang hiermee maken wij ook om de vijf jaar een luchtkwaliteitskaart.

Hoe staan we ervoor?

Alle bij ons bekende bodemverontreinigingen zijn tenminste beheerst. De bodemsaneringsopgave van de afgelopen jaren is zo goed als afgerond. Echter, de nazorg en afronding van een aantal grote saneringen loopt de komende jaren door. Daarnaast kunnen er mogelijk ook nog onontdekte bodemverontreinigingen aan het licht komen. In het kader van de gemeentelijke herindeling zijn we aan het inventariseren wat de gevolgen zijn voor het bodembeleid.
Naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020 zijn meerdere projecten uitgevoerd om nog meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de ondergrond om daarmee de leefbaarheid van de stad beter te kunnen beheersen.
Met de invoering van de omgevingswet zullen er taken gaan wijzigen. Tevens zal met deze invoering de nota bodembeheer aangepast moeten worden. We bereiden ons hier het komende jaar op voor.

In juni 2017 hebben wij nieuwe geluidkaarten vastgesteld voor verkeerslawaai. Het aantal woningen met een geluidbelasting van 55 dB of hoger is sinds 2011 met 20% afgenomen, met name dankzij de toepassing van stil asfalt. Nu zijn er in Groningen nog ruim 32.600 woningen (= 32%) met een geluidbelasting ≥ 55 dB. Volgens de wettelijk voorgeschreven rekenregels ondervindt hierdoor 8,4% van de Stadjers (ernstige) hinder en heeft hierdoor 1,3% van de Stadjers last van slaapverstoring. In september 2017 hebben wij de nieuwe luchtkwaliteitskaart vastgesteld. De luchtkwaliteit in Groningen is sinds 2011 iets beter geworden, met name doordat het wagenpark in Nederland gaandeweg wat schoner wordt.

Wat willen we bereiken in 2018?

 • Een schone en veilige bodem die past bij de gebruiksfunctie;
 • Activiteiten in de ondergrond mogen niet tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden;
 • Voorbereiden op gemeentelijke herindeling en de invoering van de omgevingswet;
 • Een verdere afname van het verkeerslawaai in de stad;
 • Het waarborgen van een goed akoestisch binnenklimaat in (toekomstige) woningen langs drukke wegen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 •  Bodem beschermen en zorg dragen voor nazorglocaties. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Uitvoeren programma bodem en ondergrond 2015-2020. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 • In beeld brengen wat de consequenties voor bodem zijn van de gemeentelijke herindeling en de invoering van de omgevingswet;
 • Uitvoeren van het lopende Actieplan wegverkeerslawaai;
 • Vaststellen van een nieuw Actieplan voor de periode 2018-2023;
 • Toepassen van stil asfalt bij groot wegonderhoud en nieuwe ontwikkelingen;
 • Uitvoeren van gevelisolatieprojecten met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 • Zorgvuldig toepassen van de Wet geluidhinder bij nieuwe ontwikkelingen;
 • Monitoren van geluid bij onder andere evenementen en horeca en het adviseren hierover om klachten te voorkomen.