Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.3 Ecologie en groen

We versterken de ecologische kwaliteit in de stad, volgens onze groenstructuurvisie Groene Pepers. We streven naar een optimaal functionerende stadsnatuur die rijk is aan soorten en die de bewoners positief waarderen. Daarnaast willen we behoud van een goed groenareaal borgen, het stedelijk groen versterken en een goede ecologische inrichting en beheer behouden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Beoogd

 2018

% van het ecologisch areaal dat voldoet aan BORG*

93%

89%

90%

90%

Oppervlakte (ha) ecologisch areaal**

858

868

873

874

* We onderzoeken de mogelijkheden voor een extra indicator waarmee we de jaarlijkse ontwikkeling van de groene en ecologische (biodiversiteit) kwaliteit van de stad gaan monitoren.
** De hier gepresenteerde ontwikkeling van ecologisch areaal betreft de bruto oppervlakte van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Omdat de netto oppervlakte “ecologisch beheerd areaal” een betere indicatie geeft van de ecologische kwaliteit van de stad, gaan we deze indicator in het komende jaar daarop aanpassen.

Hoe staan we ervoor?

In de stad is de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) van waardevolle gebieden en verbindingen bijna compleet en zijn de meeste knelpunten opgelost. We werken samen met burgers en natuur- en landschapsorganisaties aan het versterken van onze SES en andere waardevolle groenstructuren. Een belangrijk deel van de SES wordt ecologisch beheerd. Uit de monitoring van de ecologisch beheerde gebieden blijkt dat de biodiversiteit op diverse plaatsen toeneemt en dat het gevoerde doelsoortenbeleid dus het beoogde effect heeft. Hoewel we merken dat de bruto oppervlakte van de SES mede door grenscorrecties blijft groeien, blijkt dat voor de (netto) oppervlakte ecologisch groen niet het geval te zijn. Op een aantal plaatsen binnen de SES zien we door omvormingen juist een afname van de hoeveelheid ecologisch groen. We gaan deze ontwikkeling monitoren en hopen deze onder meer met de onlangs vastgestelde groencompensatieregeling te kunnen keren.

Wat willen we bereiken in 2018?

 • Verbeteren van de borging van het behoud van hoogwaardig groen;
 • Inzicht in de mogelijkheden voor het versterken van het stedelijk groen;
 • Handhaven van de ecologische kwaliteit van de stad, onder meer met inrichtingsmaatregelen binnen projecten;
 • Consolideren van het bestaande ecologisch beheer.

Wat gaan we hiervoor doen?

 •  Implementatie beleidsregels voor groencompensatie. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Onderzoeken van aanvullende maatregelen voor het versterken van stedelijk groen. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Onderzoeken van de mogelijkheden voor een indicator waarmee de ontwikkeling van de groene en ecologische kwaliteit van de stad kan worden gevolgd. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Continueren van de uitvoering van het ecologisch beheer. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Handhaven ecologische inrichting in projecten. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Uitvoeren van een nulmeting voor een stedelijke prestatie-indicator voor de biodiversiteit van de stad. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Onze inwoners blijven betrekken bij – en faciliteren in het beheer van de groene openbare ruimte. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Voortzetten van de samenwerking en afstemming met natuur- en milieuorganisaties. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Ontwikkelen van samenwerking en afstemming op dit beleidsveld met provincie en waterschappen. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid.