Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.2 Riolering en water

We zorgen voor een goed functionerend water- en rioleringssysteem. Met dat systeem hebben we respect voor mens, dier en milieu zoals vastgesteld in het Groninger water- en rioleringsplan 2014-2018. Met de waterschappen en het waterbedrijf werken we aan verdere samenhang van het waterbeleid in het Waterakkoord.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

2017

Beoogd
 2018

Aantal meters riool dat is vernieuwd

9.400

6.500

9.570

9.143

Toename oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden

0,6

0,65

7,4

4,4

Hoe staan we ervoor?

Met de projecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd liggen we op schema met de uitvoering van het Groninger water- en rioleringsplan 2014 – 2018. Daarnaast zetten we ons in voor het optimaliseren van de waterketen in samenwerking met de waterschappen, onder andere door het verbeteren van de afvalwatersturing met communicerende gemalen. Bovendien hebben we in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest de maatregelen uit het waterstructuurplan Stadspark opgestart.

Wat willen we bereiken in 2018?

We werken in 2018 aan de verdere uitvoering van het Groninger water- en rioleringsplan 2014 – 2018. Hiermee houden we de kwaliteit van het riool op peil en verbeteren we de scheiding tussen schoon en vuil water.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Uitvoeren van de verbeteringsmaatregelen waterstructuur Stadspark, onder andere middels aanpassing waterbouwkundige kunstwerken. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  Vervangen en herstellen riolen. In Kostverloren sluiten we hiermee aan bij het in overleg met bewoners aanpassen van de openbare ruimte (zie gebiedsprogramma Oude Wijken). Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  •  Uitbreiden van de scheiding tussen regenwater- en afvalwaterafvoer (afkoppelen). Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  • Optimaliseren en verleggen riool voor de aanpak Ringweg-Zuid;
  •  Uitbreiden natuurlijke inrichting vijveroevers. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  Baggeren vijvers.