Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.1 Schone en hele leefomgeving

Dit beleidsveld behelst het beheer en onderhoud van verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, tunnels en viaducten. We werken hierbij met vastgestelde kwaliteitsdoelen volgens onze Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) systematiek. In de jaarlijkse borgschouw beoordelen we samen met burgers of we onze doelen halen. We streven er naar dat 90% van de stad voldoet aan de kwaliteitsdoelen BORG en dat ieder jaar minimaal 90% van de benodigde vervangingen en groot onderhoud is uitgevoerd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

% van de stad dat voldoet aan de BORG-kwaliteit

95%

94%

90%

90%

% van het programma groot onderhoud en vervanging dat is uitgevoerd

66%

81%

90%

90%

Hoe staan we ervoor?

We hebben voor de stad als geheel met een Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) score van 94 % in 2016 de vastgestelde kwaliteitsdoelen (90 %) ruimschoots gehaald. Met de uitvoering van het lang-cyclisch onderhoud en de vervanging van diverse voorzieningen hebben we de technische kwaliteit van de openbare ruimte op peil gehouden. Wel hebben we met name bij de vervanging van voorzieningen in 2015 en 2016 projecten uitgesteld om zo een integrale uitvoering met onder andere nutsbedrijven mogelijk te maken. De laatste wijkenquête leefbaarheid en veiligheid is uitgevoerd in het najaar van 2016. Hoewel daaruit blijkt dat de algehele tevredenheid over onderhoud licht is gedaald, kunnen we constateren dat we onze doelen in de afgelopen periode hebben behaald.

Wat willen we bereiken in 2018?

Ook in 2018 blijven we streven naar het realiseren van de vastgestelde BORG kwaliteitsdoelen. Daarnaast willen we een goed en veilig gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte waarborgen. Dat doen we onder andere door de uitvoering van alle noodzakelijke groot onderhoud en vervangingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We onderhouden en beheren de openbare ruimte volgens de doelen Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG);
  • We vervangen versleten voorzieningen in de openbare ruimte;
  •  We houden de kwaliteit van het bomenbestand op peil op basis van de bomenstructuurvisie "Sterke Stammen". Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  We maken een begin met de vervanging van de gladde gele stenen in de binnenstad en sluiten daarbij aan bij de realisatie van de binnenstadvisie. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  •  Vanuit onderhoud en beheer leveren we input voor de aanpak van pleintjes in Selwerd. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  •  We stemmen het onderhoudsprogramma in Beijum af op de wijkvernieuwing. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  •  In Lewenborg leveren we met beheer ingrepen een bijdrage aan het thema veiligheid en denken we mee over de verdere ontwikkeling van het groen in het Le Roy gebied. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken; ).