Begroting 2018

Onderwijs

3.2.1 VSV en Leerplicht

Met het onderwijs werken we intensief samen om verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) te voorkomen. We zien toe op de handhaving van de leerplicht en voeren de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten uit.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal voortijdige schoolverlaters

250
(2,3%)

259
(2,4%)

<250
(<2,3%)

<250
(<2,3%)

% thuiszitters in schooljaar teruggeleid naar onderwijs

75%

80%

75%

75%

Aantal thuiszitters in beeld bij leerplicht

92

52

-

-

Hoe staan we ervoor?

Het landelijk convenant 'aanval op de schooluitval' is op 1-1-2017 afgelopen. De landelijke doelstelling om onder 25.000 vroegtijdig schoolverlaters uit te komen is gehaald. Net als landelijk is het aantal vroegtijdig schoolverlaters (vsv-ers) in Groningen de afgelopen jaren gedaald.

De rijksoverheid heeft inmiddels een nieuwe doelstelling geformuleerd om het aantal vroegtijdig schoolverlaters verder terug te dringen tot maximaal 20.000 in schooljaar 2019-2020. We hebben een nieuw plan van aanpak voortijdig schoolverlaten geformuleerd voor de jaren 2016-2021. We richten ons op de volgende doelgroepen:

  • Jongeren tot 23 jaar die ingeschreven staan in het onderwijs en dreigen uit te vallen;
  • Jongeren tot 23 jaar die uitgeschreven zijn: nieuwe en oude vsv-ers;
  • Jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Wat willen we bereiken in 2018?

In 2018 willen we een verdere daling realiseren van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. We willen de oude vsv-ers in de regio centraal westelijk Groningen in beeld brengen en begeleiden naar een passend vervolgtraject. Thuiszitters willen we zo snel en zo veel mogelijk terugleiden naar het onderwijs. We willen een sluitend vangnet creëren voor alle kwetsbare jongeren tot 23 jaar in onze regio. Dat houdt in dat alle jongeren van onze doelgroep de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben bij hun vervolgstap richting school, werk en/of dagbesteding. In deze regionale vervolgaanpak vsv en jongeren in kwetsbare posities continueren we samen met het onderwijs maatregelen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daar bovenop komt het registreren en monitoren van de jongeren in een kwetsbare positie (pro/vso/entree).
Voor jongeren waar dat aan de orde is willen we de aansluiting tussen onderwijs en dagbesteding verbeteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We houden toezicht op naleving van de leerplichtwet en werken hierbij zoveel mogelijk preventief. Waar noodzakelijk zetten we handhavende maatregelen in;
  • We werken samen met het onderwijs, de jeugdartsen en de WIJ-teams verder aan de aanpak schoolverzuim en in het bijzonder aan het terugdringen van het aantal thuiszitters;
  • We geven samen met het onderwijs verder uitvoering aan de regionale aanpak vsv en jongeren in kwetsbare posities. Deze aanpak hebben we beschreven in ons plan van aanpak 2016-2021;
  • We creëren een sluitende aanpak voor alle kwetsbare jongeren tot 23 jaar. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • We zorgen voor een sluitend vangnet voor deze jongeren door ons te verbinden met andere belangrijke domeinen zoals de arbeidsmarktregio, werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien.
  • We ontwikkelen een integrale aanpak en samenwerking tussen Onderwijs (scholen voor PrO/VSO) , WIJ, instellingen voor dagbesteding, Werk en Inkomen en de Werkplaats Sociaal Domein Noord.