Begroting 2018

Onderwijs

3.1.4 Onderwijshuisvesting

We willen goede en goed bereikbare schoolgebouwen en dito gymvoorzieningen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat.
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het onderhoud van de schoolgebouwen is sinds 2015 de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. We zien goede schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat als een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs staat de procedure beschreven voor het opstellen en betalen van het programma onderwijshuisvesting.


Hoe staan we ervoor?

Eind 2015 hebben we het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2016-2019 ‘Een stevige basis’ vastgesteld. Daarmee hebben we onze opgave voor de komende jaren geformuleerd. In tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd maken we in 2017 geen inhoudelijke en financiële update voor dit plan. Dit komt doordat er een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn die een grote invloed hebben op de mogelijkheden om nu een toekomstbestendige update te kunnen maken. Het gaat daarbij om:

  • Gemeentelijke herindeling per 1-1-2019;
  • Landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de status van het IHP;
  • School-bestuurlijke ontwikkelingen ;

Door de sterk gestegen bouwkosten komen de vergoedingen conform de verordening onder druk te staan. Hoewel de gemeente bij nieuwbouw ruimer vergoedt dan landelijke normbedragen merken we ook hier de gevolgen van de -fors- gestegen bouwkosten. We brengen de discrepantie tussen de (genormeerde) vergoedingen en de gestegen bouwkosten in beeld.
Op landelijk niveau wordt door de PO- en VO-raad samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten gewerkt aan een aantal ingrijpende voorstellen. Zo werkt men aan een regeling om de knelpunten rondom renovatie op te lossen. Ook de status van het IHP gaat veranderen. We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend.

Voor de bestaande accommodaties is onderzoek uitgevoerd naar de aardbevingsbestendigheid en eventueel noodzakelijke versterkende maatregelen. De uitvoering van maatregelen wordt in samenhang met het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en op basis van externe bekostiging voorbereid.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen dat alle leerlingen in de stad Groningen onderwijs krijgen in moderne schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • De uitvoering van maatregelen aardbevingsbestendigheid voorbereiden in samenhang met de CVW en NCG op basis van externe bekostiging.