Begroting 2018

Onderwijs

3.1.1 Kansen en kwaliteitsbewaking

Met het Kansenbeleid richten we ons in de eerste plaats op de jongste burgers van de stad. We bieden voorzieningen om (taal-)ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en zo vroeg mogelijk aan te pakken. Om een goed leerklimaat in Groningen te stimuleren maakten we in 2013 met de onderwijsinstellingen afspraken in het Onderwijspact. De oprichting van het Groninger College van Onderwijs komt hieruit voort. Binnen dit beleidsterrein is ook ons kwaliteitstoezicht op de voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang ondergebracht.  

We willen:

  • Dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien, opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen;
  • Dat kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn volgen;
  • Voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang van goede kwaliteit.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

% gebruik VVE-programma’s door VVE-doelgroep

92%

91%

95%

95%

% leerwinst groep 2 ten opzichte van landelijk gemiddelde

55%

52%

80%

80%

% geïnspecteerde locaties kinderopvang

-

100%

100%

100%

Hoe staan we ervoor?

In de afgelopen jaren bereikten we ruim 90% van de vve-doelgroepkinderen met een vve-programma. Het vve-aanbod is verder ontwikkeld en de kwaliteit verbeterd. Met de rijksoverheid zijn afspraken gemaakt om voor- en vroegschoolse educatie nog beter te benutten en een kwaliteitsimpuls te geven. Hetzelfde geldt voor de activiteiten rondom de verlengde leertijd. Hierbij valt te denken aan schakelgroepen en zomerscholen. In 2017 is het beleid van 2016 zowel op rijks- als gemeentelijk niveau voortgezet. In de bestuursafspraken met het rijk hebben we een forse ambitie opgenomen dat 80% van de kinderen in groep 2 een leerwinst laat zien die boven het landelijk gemiddelde ligt. Hierover zijn we met de schoolbesturen in gesprek. We zetten daarbij in op professionalisering onder andere door scholing en inzet van vve coaches.

Naast het vve programma, bieden we kinderen die niet tot de vve-doelgroep behoren en geen gebruik (kunnen) maken van de kinderdagopvang een basis ontwikkelingsprogramma (BOP) aan. In de afgelopen jaren maakten hier op jaarbasis ongeveer 700 peuters gebruik van. In 2016 ging het om gemiddeld 725 kinderen.

Het rijksonderwijsachterstandenbeleid wordt in 2018 beleidsarm voortgezet. In 2019 krijgen we te maken met een nieuwe verdeling van middelen.

Via de inzet van intensiveringsmiddelen ‘leren’ versterken we de onderlinge samenwerking in het onderwijs en stimuleren we de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven. Hieruit zijn onder meer de initiatieven Succes for All, Programmeren in de klas en Stimuleren partnerschap met ouders voortgekomen. Afgelopen jaar zijn daar verschillende initiatieven aan toegevoegd, zoals Digitale Geletterdheid, Groene Schoolpleinen en ondernemerschap bij vluchtelingen.

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen staan kwaliteitsregels waar de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk aan moeten voldoen. Die dragen bij aan een goede en gezonde ontwikkeling in een veilige en gezonde omgeving. De gemeente ziet toe op het naleven van de kwaliteit. In het handhavingsbeleid is vastgelegd hoe we toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang en op welke manier we de handhavingsmiddelen inzetten.

Wat willen we bereiken in 2018?

We werken aan meer kansengelijkheid in het onderwijs. In 2017 zijn we gestart met het herijken van het gemeentelijk kansenbeleid dat we in 2018 willen uitvoeren. We zetten er actief op in om alle kinderen een voorschools aanbod te doen van hoge kwaliteit en dit te doen in doorgaande lijn met het basisonderwijs.
We willen ons sterker positioneren als innovatieve onderwijsstad. We willen het onderwijs in de stad en de onderlinge samenwerking in het onderwijsveld verder versterken door de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven in het onderwijs te blijven ondersteunen. Via het ondersteunen van innovatieve initiatieven dragen we bij aan toekomstgericht onderwijs in de stad.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het gemeentelijk kansenbeleid herijken. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • Via inzet intensiveringsmiddelen innovatieve ontwikkelingen in het onderwijs steunen. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien.