Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.3.5 Werken aan een goed aanbod werklocaties

Op onze Groningse werklocaties, bedrijventerreinen, kantorenparken en locaties voor (grootschalige) detailhandel is meer dan de helft van de werkgelegenheid in de stad geconcentreerd. Een goed aanbod van werklocaties zijn een randvoorwaarde voor verdere economische groei. We streven daarom  naar een goed vestigingsklimaat. We bieden een divers en passend aanbod van (nieuwe) werklocaties. Deze locaties willen we zo als mogelijk onder de aandacht van belangstellenden brengen. Ook plegen we, in samenwerking met onze regiopartners, acquisitie voor vestiging op onze werklocaties. We werken ook samen met de bedrijven(verenigingen) aan versterking van onze huidige werklocaties en zijn flexibel en adaptief om wensen van bedrijven te faciliteren. Ook monitoren we de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt om in te kunnen spelen op de veranderende marktvraag.

Hoe staan we ervoor?

In 2017 zet de economische groei door. We zien een verhoogde verplaatsingsdynamiek bij bedrijven. De kantorenleegstand in Groningen onder het landelijke gemiddelde en de vraag naar kantoorruimte is stijgend. De groei van de werkgelegenheid heeft ook met name plaatsgevonden op kantoorlocaties en in de binnenstad. De opgave voor de kantorenmarkt in Groningen is om goed in te spelen om de veranderende marktvraag (kleinere eenheden, flexibele huur, verzamelplekken). In de bedrijfsruimtemarkt in Groningen is zelfs sprake van krapte. Verwacht wordt, als de economische groei zich doorzet, dat meer nieuwbouw zal plaatsvinden in de bedrijfsruimtemarkt. De werkgelegenheid verschuift naar kleinere bedrijvigheid; het aantal zzp-ers en starters in Groningen groeit. We zien een toenemende behoefte aan broedplaatsfuncties en multifunctionele bedrijfsverzamelconcepten. We hebben daarom in 2017 gekeken of ons huidig aanbod in voldoende afstemming is met de vraag. Ook hebben we in beeld waar opgaven liggen bij onze huidige werklocaties en hebben we gewerkt aan een online kaveluitgiftesysteem.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen een goed aanbod van (huidige en nieuwe) werklocatie. Daarom werken we samen met de bedrijven (verenigingen) projectmatig aan het verbeteren van onze bestaande werklocaties. Ook komend jaar willen we ongeveer 5 hectare afzetten op Westpoort, Zernike en/of Eempsoort. Dit stimuleren we door gerichte acquisitie en promotie van onze werklocaties. We hebben de behoefte van ondernemers scherp en monitoren de kwaliteit van onze werklocaties. Ook hebben we een heldere strategie ontwikkeld voor onze huidige en nieuwe werklocaties, zodat deze een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Samenwerken (door middel van cocreatie en cofinanciering) aan verbeteren van onze werklocaties (zoals in WEST: Park Kranenburg, het MartiniTradePark en OOST: Ulgersmaweg) Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.
  • Werklocatie-specifieke acquisitie van bedrijvigheid en promotie van onze werklocaties continueren;
  • Monitoren van de ontwikkeling op en van onze werklocaties;
  • Uitwerken van een nieuwe strategie en programma werklocaties.