Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.3.4 Handelsrelaties met het buitenland bevorderen

We willen Groningen uitbouwen tot een internationale kennisstad van betekenis en een sterke economische regio in Europa. We bevorderen de (internationale) samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om buitenlandse investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. Door het stimuleren van betere (internationale) verbindingen ondersteunt Groningen Airport Eelde de Noordelijke economie en draagt bij aan de ontwikkeling van onze kennisstad. Het beleid om onze kennissectoren in internationaal perspectief te stimuleren en te profileren, vindt u in deelprogramma 2.1: Groningen kennisstad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal (handels)projecten met het buitenland

10

-

>15

> 15

Hoe staan we ervoor?

Het internationaliseringsbeleid van de gemeente Groningen is erop gericht om de stad verder te internationaliseren en dit ten goede te laten komen aan het vestigingsklimaat van de stad en daarmee aan de economie. Ons bedrijfsleven beweegt zich in een internationale wereldeconomie en wij faciliteren waar nodig.

Met de opening van ons China Office in Tianjin hebben we weer een stap gezet in de ontwikkeling van onze Chinese stedenbanden. Dit is positief voor onze inkomende en uitgaande Chinese (handels)missies waarmee we Chinese bedrijven stimuleren zich in Groningen te vestigen of in Groningen te investeren. We ondersteunen de Rijksuniversiteit waar nodig met hun activiteiten in Yantai. Ook blijven we inzetten op het verstevigen van ons relatie netwerk met Duitsland met de steden Oldenburg, Hamburg en Bremen en de regio's eromheen. Projecten richten we op het versterken van de speerpuntthema's Energie, Healthy Ageing en de digitale economie (ICT) door kennisuitwisseling en samenwerking. Dit gebeurt in samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen, zoals bijvoorbeeld met de startup scene. Tussen Bremen en Groningen onderzoeken we of er een wederzijdse 'soft landing' gerealiseerd kan worden voor startups.

De publieke aandeelhouders van Groningen Airport Eelde hebben eind 2016 een voorkeur uitgesproken voor het scenario ‘Investeren - Toegangspoort voor het Noorden’ . In 2017 heeft nadere uitwerking van dit voorkeursalternatief plaatsgevonden en zijn potentiële dekkingsbronnen (privaat en publiek) verkend. Binnen de gemeente Groningen dient nog besluitvorming plaats te vinden over een bijdrage aan Groningen Airport Eelde.

Wat willen we bereiken in 2018?

We continueren onze (handels)contacten met Noord-Duitsland en China. We zorgen dat deze contacten zoveel mogelijk ten goede komen aan het Groningse bedrijfsleven.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Onze (handels)contacten en projecten voorzetten met Noord-Duitsland en China;
  • Internationale projecten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uitvoeren;
  • Als aandeelhouder Groningen Airport Eelde faciliteren (definitieve invulling afhankelijk van besluitvorming).