Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.3.3 Aansluiting vraag en aanbod van werk bevorderen

We streven naar een arbeidsmarkt waar werkgevers kunnen beschikken over de juiste arbeidskrachten en waar zoveel mogelijk mensen meedoen in een betaalde baan. We ondernemen of steunen activiteiten die werkgevers ondersteunen in hun personeelsbeleid. Het beleid om mensen op weg te helpen naar de arbeidsmarkt is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

De steeds intensievere samenwerking met het regionale bedrijfsleven mondt uit in gezamenlijke projecten en activiteiten in 2018 om samen te zorgen voor meer werkgelegenheid en een betere aansluiting: meer reguliere banen, maar bijvoorbeeld ook meer leerwerkplekken, stageplaatsen en garantiebanen.

Hoe staan we ervoor?

Met de Economische Agenda werken we samen met onze partners aan het versterken van het bedrijfsleven. Door bedrijven te laten ontwikkelen en groeien dragen we bij aan het stimuleren van werkgelegenheid. Daarmee willen de vraagzijde van de arbeidsmarkt ontwikkelen waarin we de vraag van de ondernemer centraal stellen. Het aantal banen is het afgelopen jaar toegenomen waardoor er in bepaalde sectoren lastiger geschikt personeel kan worden gevonden. Vanuit het sociale beleid zetten we in op de aanbodzijde. Daarbij zetten we ons in om mensen uit te laten stromen naar betaald werk maar ook om ze arbeidsfit te houden of om te scholen.

Wat willen we bereiken in 2018?

Samen met het (regionale) bedrijfsleven willen we projecten en activiteiten organiseren en bevorderen die de werkgelegenheid stimuleren en die de aansluiting tussen vraag en aanbod beter op elkaar afstemt.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Projecten voortkomend uit de Economische Agenda samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen oppakken;
  • Stimuleren kennisdeling in het bedrijfsleven op het gebied van personeel;
  • Talenten in contact brengen met Groningse bedrijven;
  • Opzetten personeelscarrousels.