Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.2.5 Warenmarkten en standplaatsen

De warenmarkt in de binnenstad en de wijkmarkten vormen een wezenlijk onderdeel van de stad Groningen en zorgen voor een aanvulling op het bestaande winkelaanbod. De markten worden vanuit de gemeente gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van de marktterreinen en voorzieningen, vergunningverlening en de handhaving hierop. We willen de markten behouden en waar mogelijk hun functie versterken. Diversiteit, kwaliteit en continuïteit zijn de sleutelbegrippen. We willen een toekomstbestendige warenmarkt voor Stadjers, regionale bezoekers en toeristen die kostendekkend is. Aan de hand van 'Bestemming Binnenstad' ontwikkelen wij de warenmarkt verder op kwaliteit.

Hoe staan we ervoor?

De implementatie van de nieuwe regelgeving voor de warenmarkten in het centrum wordt in 2017 afgerond. Bij de implementatie hebben wij zorgvuldige afstemming gehad met de individuele marktondernemers. Aan het einde van het jaar hebben alle ondernemers een geactualiseerde marktstandplaatsvergunning conform de nieuwe regelgeving. Daarmee is er ook een basis om indien nodig handhavend op te treden op de warenmarkt.

Daarnaast hebben wij in goed onderling overleg met de marktondernemers van de Grote Markt een nieuwe van de Grote Markt gerealiseerd. Deze is gelegen aan de noord- en zuidzijde van de Grote Markt en langs de voorkant van het Stadhuis. De opstelling zorgt voor een meer compacte warenmarkt en biedt meer ruimte om tijdens de warenmarkt kleine evenementen te laten plaatsvinden op het plein van de Grote Markt.
Helaas is het ons niet gelukt om met een pilot de wijkmarkt Paddepoel nieuw leven in te blazen. Er werd niet voldoende verkocht waardoor het voor ondernemers niet aantrekkelijk was om te blijven staan. Wij houden de mogelijkheid tot een nieuwe wijkmarkt in stand, gelet op mogelijke nieuwe ontwikkelingen in het winkelcentrum. Wel hebben wij een nieuwe wijkmarkt op de locatie Reitdiephaven ingesteld. Een wekelijkse warenmarkt aan de Reitdiephaven draagt bij aan de levendigheid van het gebied en vormt een aanvulling op het bestaande winkelaanbod. Tevens komen wij hiermee tegemoet aan de wens van meerdere marktondernemers en van de ondernemersvereniging Reitdiephaven.

In het Masterplan voor de warenmarkt bekijken we eerst de ruimte en opstelling. In een later stadium werken we aan de kwaliteit, promotie en branchering. In nauw overleg met de marktondernemers en de CVAH bekijken wij eerst welke ruimte de warenmarkt in de binnenstad in de toekomst inneemt. Uitgangspunt hierbij is dat in de toekomst op de Grote Markt meer ruimte voor evenementen wordt gemaakt. De Vismarkt behoudt haar karakter als handelsplein en vormt daarmee de uitwijklocatie voor marktondernemers van de Grote Markt bij evenementen. Wij beogen in 2017 een besluit te nemen over de ruimte die de warenmarkt in de binnenstad in de toekomst zal innemen. Vervolgens zullen wij in nauwe samenspraak met de marktondernemers binnen deze vastgestelde ruimte de nieuwe opstelling van de warenmarkt vormgeven.

Wat willen we bereiken in 2018?

In 2018 werken wij met de marktondernemers en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel aan het Masterplan voor de warenmarkt, waarin aan de hand van 'Bestemming Binnenstad' de warenmarkt zich verder ontwikkelt op kwaliteit. De focus ligt hierin eerst op de opstelling van de warenmarkt in aansluiting bij de ontwikkelingen in de binnenstad.

Wat gaan we hiervoor doen?