Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.2.3 Binnenstadontwikkeling

De stad Groningen heeft, met haar interessante mix van winkels, kantoren, woningen, horeca en cultuur, evenementen een belangrijke centrumfunctie voor de regio. We willen de aantrekkingskracht van de stad blijven versterken en het economisch functioneren stimuleren. De druk op de binnenstad is hoog. Dat uit zich onder andere in de vele veranderingen in het winkelaanbod. Winkels en formules verdwijnen, maar worden snel opgevolgd door nieuw aanbod. Onze binnenstad doet het goed en staat in de top 3 van meest aantrekkelijke binnensteden van Nederland. Het is onze opgave mee te blijven bewegen. Groningen kiest er daarom voor om samen met betrokkenen te blijven investeren in een toekomstbestendige "Huiskamer van de regio". Zie daarvoor ook Paragraaf 1 Integraal Gebiedsgericht werken, onderdeel Binnenstad en beleidsveld 7.3.1 Bereikbaarheid dynamo's auto - kop Stedelijke Distributie.

Hoe staan we ervoor?

De binnenstad is al lang geen plek meer waar alleen winkelen centraal staat. Het is steeds meer de huiskamer van de stad waar inwoners en bezoekers graag verblijven en waar beleving een steeds grotere rol speelt: van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Meer ruimte voor de voetganger, meer aangename verblijfsruimte, meer groen en een betere toegankelijkheid: dit zijn daarom de kerndoelen van de visie op de binnenstad Bestemming Binnenstad (2016), maar ook een leidende gedachtegang bij de realisatie van het Groninger Forum. Met deze doelen als vertrekpunt krijgt de Groningse binnenstad de komende jaren een enorme impuls. Er ontstaan nieuwe zwaartepunten, nieuwe pleinen en nieuwe loopstromen. Om te kunnen groeien en te kunnen verbeteren is (letterlijk) ruimte nodig. Door het verleggen van de busroutes naar de randen van de binnenstad komt die ruimte vrij, gaan we een nieuwe inrichting toepassen en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gebruik.

In maart 2017, één jaar na vaststelling van de visie Bestemming Binnenstad, is de realisatie van het Uitvoeringsprogramma gestart. Aan de westzijde van de binnenstad is de nieuwe busroute en -halte in gereedheid gebracht en rijdt de bus vanaf najaar 2017 niet meer langs de A-kerk. We doen daarbij een pilot met duurzaam alternatief vervoer. Ook de planvorming voor Astraat/Brugstraat/Munnekeholm en de oostelijke nieuwe busroute over de Diepenring is in volle gang. Om de eenheid in de inrichting te bewaren en toch elke straat en gebied zijn eigen karakter te kunnen laten behouden, hanteren we vanaf nu de Inrichtingsleidraad Openbare Ruimte als kader en ter inspiratie. Ook zijn we gestart met de planvorming voor de nieuwe Kattenbrug en gaan we verder met de uitvoering van de Visie A-kwartier. We hebben nieuwe venstertijden stadsdistributie vastgesteld en zijn aan slag met voor iedereen zo optimaal mogelijke stedelijke distributie.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen onze stad goed voorbereiden op de toekomst. Daarom monitoren we de nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad,  spelen we in op deze ontwikkelingen en trekken we samen op om de aantrekkelijkheid en de economische potentie van de (binnen)stad te vergroten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  BINNENSTAD: Verbeteren van het verblijfsklimaat door het uitvoering van het programma Bestemming Binnenstad (aanpak openbare ruimte, toegankelijkheid en veiligheid). Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  • Ontwikkelen Grote Markt, Nieuwe Markt en Groninger Forum
  • Analyseren en faciliteren van de ontwikkeling en samenwerking van de detailhandel en horeca (specifiek in Binnenstad-Oost )
  • Uitvoeren plan van aanpak Slimme Binnenstad
  • Monitoren van ontwikkelingen in de binnenstad