Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.2.2 Bevorderen toerisme

We willen meer bezoekers naar de stad trekken die langer verblijven en meer geld uitgeven. Stadsbezoekers en toeristen komen vooral af op de gezellige binnenstad met interessante evenementen en activiteiten. Samen met onze partners en ondernemers werken we aan een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad, aan een gevarieerd evenementenaanbod (programma 'Bruisende Binnenstad') en aan de promotie ervan. In dit beleidsveld is ook opgenomen de bediening van de bruggen, de verdeling van aanlegplaatsen voor hotelschepen, plezier- en beroepsvaart en kleine bootjes, inclusief toezicht en handhaving.

Indicatoren zoals het aantal toeristische overnachtingen, aantal binnenstadbezoekers en bezoekerswaardering zijn opgenomen als effectindicator bij deelprogramma 2.2 Aantrekkelijke stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting 2017

Beoogd
 2018

Aantal overnachtingen op hotelschepen

-

-

5.000

5.000

Aantal overnachtingen van pleziervaart in gemeentelijke jachthaven*

-

-

2.100

1.700

*Wij signaleren dat het aantal overnachtingen van plezier vaart in de gemeentelijke jachthaven de laatste jaren is afgenomen.  Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat steeds minder mensen, met name jongere generaties een boot bezitten. Dit is een landelijke trend die ook merkbaar is in de gemeente Groningen.

Hoe staan we ervoor?

De leisure-sector groeit, ook in Groningen. De toename van koopkracht en het grotere consumentenvertrouwen werkt positief uit op diverse branches: de consument gaat graag uit eten, een dagje uit of een weekendje weg. De toename aan toeristische bestedingen is gunstig voor onder meer de reisbranche, hotels en de verblijfsrecreatie. Ten opzichte van 2016 is het aantal overnachtingen in Groningen met 75.000 gestegen tot 554.000 (een toename met 16%). De Stad heeft geprofiteerd van de successen van de tentoonstelling van en over David Bowie (in totaal meer dan 200.000 bezoekers) in het Groninger Museum en Delfsail. De toeristische marketing campagnes die door evenementenorganisaties in samenwerking met Marketing Groningen zijn opgezet hebben hun vruchten afgeworpen. Naast speciale eenmalige evenementen weet de stad zich elk jaar verzekerd van grote publiekstrekkers met Eurosonic/Noorderslag, Winterwelvaart, Noorderzon en steeds meer internationale (wetenschappelijke)congressen en conferenties doen Groningen aan. Dit vormt een sterke basis, naast de aantrekkingskracht van de binnenstad op toeristen. We proberen deze lijn vast te houden door te blijven samenwerken met de leisure-sector.

Havenwezen
Ten behoeve van de veiligheid van onze brugbediening dienen de werkzaamheden van de operators voor de bruggen op afstand tussen de bediening en de communicatie (telefoon en marifoon) te worden gescheiden. In het hoogseizoen 2017 hebben wij dit incidenteel kunnen oplossen door de inzet van een extra medewerker in de control-ruimte. Voor het hoogseizoen 2018 zal het niveau van de dienstverlening worden aangepast aan de veiligheidseisen. Dit heeft consequenties voor de bedieningssnelheid van de bruggen. Naast deze scheiding van taken hebben wij werkinstructies en protocollen op gesteld en besteden wij aandacht aan opleiding en oefening van onze medewerkers. Ten slotte bereiden wij de vervanging van ons besturingssysteem voor de bediening van de bruggen op afstand voor. Hiervoor heeft de raad op 30 november 2016 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Wij signaleren een toenemende verkeersdrukte op de Eelderbrug als gevolg van veranderende verkeers- en busstromen door de uitwerking van de visie Binnenstad en door de komst van de Primark in de Westerhaven. Wij onderzoeken of het bedienen op afstand van de Eelderbrug veilig kan plaatsvinden of dat het noodzakelijk is de brug lokaal te bedienen. In verband met de werkzaamheden in het kader van de visie Binnenstad en de ombouw van de Ringweg Zuid, onderzoeken wij of de bedieningstijden voor de bruggen gedurende deze projecten aangepast dienen te worden om de verkeersdoorstroming in onze stad zo goed mogelijk te reguleren.

Wat willen we bereiken in 2018?

Het gevarieerde aanbod van evenementen en willen we in 2018 verder doorzetten zodat nog meer bezoekers naar de stad komen, langer verblijven zodat ze een belangrijke economische impuls geven aan onze stad. Ook willen de toeristische 'hotspot' Groningen verder stimuleren door samen met ondernemers en andere stakeholders te werken aan de realisatie van recreatieve en toeristische projecten. Verder werken we samen met onze hoteliers aan de versterking van Groningen als aantrekkelijke overnachtingsstad.

Een veilige en vlotte doorstroming van land- en scheepvaartverkeer, waarbij het risico op ongevallen bij de bediening van onze bruggen op afstand zo veel mogelijk is gereduceerd, zowel voor gebruikers van onze bruggen (weg, water) als voor onze brugoperators.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Zorgen voor een gastvrije binnenstad met een gevarieerd evenementenaanbod;
  • Ondersteunen van Marketing Groningen;
  • Faciliteren van ondernemers uit recreatieve en toeristische sector;
  • Versterken van de positie van Groningen als aantrekkelijke overnachtingsstad;
  • Bruggen bedienen, aanlegplaatsen verdelen;
  • Vergroten van de (Arbo-technische) veiligheid van op afstand bedienbare bruggen.