Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.1.4 (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren

Met onze kennisinstellingen en de aanwezige kennisintensieve en innovatieve bedrijven bouwen we Groningen verder als economische regio van betekenis in het Europa van nu en straks. Het internationaliseringsbeleid van de gemeente Groningen is gericht op het faciliteren en versterken van activiteiten die tot doel hebben enerzijds internationaal talent en kennis aan te trekken, een goed verblijf te bieden en dit economisch te laten renderen. Anderzijds is het beleid gericht op het bevorderen van internationale samenwerking, het delen van kennis en het leren van elkaar om te komen tot innovaties om de stad en haar uitdagingen verder te brengen naar de 'Next City'. Om dit te faciliteren hebben we een scherpe profilering nodig en gefocuste internationaal georiënteerde projecten en activiteiten. ' Bovendien verbeteren we ons vestigingsklimaat door onze regio aantrekkelijker te maken voor internationals middels het Welkomstbeleid 2.0 en het International Welcome Center North (IWCN).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal samenwerkingsprojecten op gebied van Kennis/innovatie

-

2

Beoogd > 2

> 5

Aantal profileringsprojecten Groningen kennisstad

-

2

Beoogd > 2

> 5

Hoe staan we ervoor?

Groningen is een internationale kennisstad en Smart City van betekenis. Onze kennissectoren hebben we nationaal en in Duitsland en Europa zichtbaar gemaakt via beurzen, congressen en diverse lobbytrajecten. Noord-Nederland profiteert van Groningen als magneet voor het aantrekken van kennis en innovatieve ontwikkelingen. Dit nemen we mee in onze profilering nationaal en internationaal in Brussel, Duitsland en China. Dit doen we door onze stad op conferenties te profileren bijvoorbeeld in Brussel, maar ook via social media en tijdens inkomende en uitgaande internationale bezoeken. Sterke profileringsmiddelen zijn bijvoorbeeld de 'Top Dutch' campagne, 'Groningen Smart Users City' en 'Groningen Digital City'.

We zijn van start gegaan met een gemeente breed team voor internationale zaken om projecten, profilering en relatiebeheer efficiënter en doelmatiger te laten verlopen. We werken met een gezamenlijke internationale kalender waarin alle internationale activiteiten worden gebundeld.

Groningen beschikt over de randvoorwaarden en heeft een geschikt klimaat om (internationale) innovatieve bedrijven hier een vestiging te laten openen. Via de Top Dutch campagne laten we zien wat Noord-Nederland in huis heeft namelijk een creatief en gemotiveerd ondernemersklimaat, veel getalenteerde mensen en korte verbindingen tussen de verschillende netwerken. Zo profileren we ons op een opvallend creatieve manier zowel nationaal als internationaal en zijn we aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

Welkomstbeleid
Groningen wordt steeds internationaler en bedrijven zijn ook steeds meer afhankelijk van internationale kenniswerkers. Daarom werken we samen met de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Hanzehogeschool voor het verbeteren van het vestigingsklimaat voor internationals onder de noemer van het welkomstbeleid 2.0. Het International Welcome Center North neemt een belangrijke plaats in het schakelen en makelen tussen bedrijfsleven en overheden waarbij het gaat om o.a. huisvesting, arbeidsmarkt, tweetaligheid (fysiek en digitaal), marketing en integratie in het sociaal-culturele leven.   We zien dat dit het vestigingsklimaat van de internationale kennisstad Groningen ten goede komt.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen Groningen meer strategisch en samen met onze partners profileren. Marketing Groningen heeft hiervoor een propositie ontwikkeld om het economisch profiel van Groningen samen met onze partners uit te dragen. In 2018 gaan we hiermee verder. Als onderdeel van ons internationaliseringsbeleid promoten we onze economie in internationaal perspectief. Dit doen we door te werken aan focus en gerichte internationale samenwerking en profilering. We willen meer dan vijf samenwerkings/profileringsprojecten op het gebied van kennis en innovatie met onze partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen opzetten. In 2018 gaan we door met het realiseren van projecten uit het welkomstbeleid 2.0 en ondersteunen van het International Welcome Center North.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • (Internationale) samenwerkingsprojecten op het gebied van kennis en innovatie ontwikkelen;
  • Profileringsprojecten samen met onze partners verder ontwikkelen en uitdragen;
  • Bekendheid vergroten van de Groningse digitale economie en de startup scene;
  • Onze ambities op het gebied van Energie, de Healthy Ageing Agenda en de (internationale) samenwerkingsprojecten ontwikkelen;
  • Doorontwikkelen aanpak internationalisering door onder andere beter en efficiënter met partners zoals kennisinstellingen en bedrijven uit de stad af te stemmen.
  • Ondersteunen International Welcome Center North (IWCN);
  • Realiseren projecten uit het Welkomstbeleid 2.0.