Begroting 2018

Werk en inkomen

1.2.4 Schuldhulpverlening

Problematische schulden ontnemen mensen elk perspectief. Via de Groningse Kredietbank (GKB) bieden we alomvattende schuldhulpverlening: we zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen en tegelijk pakken we de oorzaken aan. Ook proberen we te voorkomen dat er (opnieuw) schulden ontstaan door preventie en nazorg. We werken intensief samen met de WIJ-teams, maatschappelijke partners en relevante schuldeisers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2015

Behaald

2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

2.026

2.201

2.100

2.000

Aantal inschrijvingen schuldregeling

464

528

450

475

Aantal klanten in budgetbeheer

2.379

2.502

2.650

2.650

Aantal klanten in beschermingsbewind

749

798

850

900

Aantal aanvragen sociale kredieten

1.034

812

800

600

% geslaagde minnelijke regelingen

-

-

55%

55%

Hoe staan we ervoor?

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening bij de GKB lijkt in 2017 licht af te nemen. Echter we constateren daarnaast dat er minder her-aanmeldingen zijn en aanvragen beter worden voorbereid door schuldhulpverleners werkzaam in de wijk. Ook worden meer mensen in financiële problemen doorgeleid naar langdurige trajecten als budgetbeheer en schuldregeling. De euro-coaches krijgen steeds meer aanvragen van jongeren in financiële problemen. Verder krijgen de preventiemedewerkers meer verzoeken om voorlichting, cursus en andere schuldpreventie-activiteiten. Het aantal klanten in beschermingsbewind bij de GKB blijft stijgen, maar door lange afhandeltermijnen bij de rechtbank is de groei enigszins vertraagd. De druk op de schuldhulpverlening blijft groot vanwege de complexiteit van dossiers (meer instabiele financiële huishoudens, belemmerende regelgeving, multi-problematiek, grotere schuldenpakketten, meer zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) en klanten met een eigen woning). We verstrekken minder sociale kredieten omdat nieuwkomers vanaf medio 2016 niet meer via een lening bij de GKB maar via leenbijstand hun woninginrichting vergoed krijgen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen schuldhulpverlening bieden aan degenen die dat nodig hebben. We willen (problematische) schuldsituaties van burgers stabiliseren en waar mogelijk oplossen. Daarnaast richten we ons op preventie: voorkomen van (problematische) schulden bij burgers en het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid. We willen als gemeente voorop blijven lopen met onze integrale aanpak van schuldhulpverlening en -preventie. We willen de aanpak van jongeren met (dreigende) schulden intensiveren. We zoeken de grenzen van wet- en regelgeving op zodat we mensen meer perspectief kunnen bieden. Onze kwaliteit van dienstverlening willen we borgen door te voldoen aan de door de koepelorganisatie Nederlandse vereniging voor volkskrediet (NVVK) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gestelde eisen. We willen de samenwerking met de WIJ-teams uitbreiden. We streven er naar het beschermingsbewind bij burgers die dat nodig hebben zoveel mogelijk als gemeente zelf uit te voeren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren schuldhulpverlening (budgetbeheer, -coaching en schuldregeling) GKB;
  • Organiseren van preventie-activiteiten samen met scholen, vrijwilligers, relevante schuldeisers en maatschappelijke instellingen;
  •   Met schuldhulpverlening (waar onder preventie en vroeg-signalering) aansluiten bij de wijkgerichte aanpak. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  • Werken met individuele maatwerkplannen en kijken naar creatieve en alternatieve mogelijkheden voor afbetaling van schulden;
  • Intensiveren van de aanpak van jongeren met (dreigende) schulden door de inzet van euro-coaches en een bredere inzet van het jongerenkrediet;
  • Beschermingsbewind door de gemeente zelf bevorderen.