Begroting 2018

Werk en inkomen

1.2.3 Handhaving

We willen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er recht op hebben. Hiervoor volgen wij zorgvuldige intake-procedures. Verder informeren we onze klanten actief en begrijpelijk over de regels, voorwaarden en sancties. Vanuit het oogpunt van vertrouwen in burgers controleren we gericht.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal beëindigde uitkeringen (controle aan de achterkant)

399

222

200

Stijging

% toegekende aanvragen (controle aan de poort)

62%

62%

< 63%

<63%

Aantal opgelegde boetes

450

306

Daling

Stijging

Hoe staan we ervoor?

Preventie
Handhaving is een samenspel van voorkomen en optreden. Hierdoor voorkomen wij dat klanten ten onrechte een uitkering krijgen. En hiermee voorkomen we vaker dat klanten hoge terugvorderingsbedragen en hogere boetes moeten betalen. Door onze communicatie zijn klanten goed op de hoogte van de regels. Daardoor overtreden ze minder vaak onnodig en onbewust de regels.

Repressie
Wij doen kortdurende bestuursrechtelijke onderzoeken in plaats van langdurende strafrechtelijke onderzoeken. We hanteren de bestuursrechtelijke aanpak wanneer het kan en de strafrechtelijke aanpak wanneer het moet. Hierdoor kunnen we meer fraudeonderzoeken doen en fraude dus vaker en vroeger stoppen. Hiermee is de feitelijke pakkans en ook de door burgers veronderstelde pakkans gestegen. Doordat we fraude vaker en eerder constateren, dalen ook de terugvorderingsbedragen en de boetes. Dit is in het belang van zowel de burger als de gemeente.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen maximale naleving en nalevingsbereidheid van wetten en regels. In 2018 verwachten we een stijging van het aantal beëindigde uitkeringen wegens fraude en meer P-wet-boetes op te leggen dan in 2017. We verwachten dat het percentage toegekende uitkeringsaanvragen in 2018 lager is dan 63%.
Als we in het kader van een handhavingsonderzoek constateren dat er (mogelijk) sprake is van een zorgbehoefte dan delen we dat signaal met het WIJ-team en stemmen vervolgstappen met hen af. Zo ook beëindigen we uitkeringen niet direct maar informeren we eerst of de klant bij een WIJ-team bekend is.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Streng controleren aan de poort;
  • Voorlichten over regels en sancties;
  • Bevorderen van fraude-alertheid binnen de directies Werk en Inkomen met behulp van scholingsprogramma;
  • Screening op rechtmatigheid; risicogroepen die sinds de vorige screening van 2015/16 zijn ingestroomd gaan we onderzoeken op rechtmatigheid en aanwezigheid van (onbenutte) voorliggende voorzieningen;
  • Themacontrole, hiermee onderzoeken we gericht naar fraude bij bepaalde groepen van klanten met een hoog risico;
  • Informatie gestuurd handhaven; Betreft een pilot in samenwerking met Bureau Onderzoek om met interne en externe gegevensbronnen gekwalificeerde fraudesignalen te genereren met een hoge hit-ratio. Doel is met dit voorspellend model zowel de instroom te beperken als in het proces efficiënt fraude te detecteren.