Begroting 2018

Werk en inkomen

1.2.2 Armoede- en minimabeleid

Het armoedebeleid omvat een aantal projecten die zich richten op een diverse groep mensen die moeten rondkomen met een inkomen beneden de 120 procent van het minimum. Grondslag is de nota Perspectief van 2015. Met ingang van 2017 zijn er structureel extra middelen voor kinderen beschikbaar gekomen, waardoor de focus nog sterker op de opgroeiende kinderen en jongeren is komen te liggen. Op allerlei manieren stimuleren wij bewustwording en informatieverstrekking. Steeds meer worden armoedemaatregelen ingepast in (de uitvoering van) ander beleid.

Onder inkomensregelingen verstaan we: bijzondere bijstand (inclusief duurzame gebruiksgoederen), vergoeding ouderbijdrage schoolfonds en individuele inkomenstoeslag.

Het aantal ondersteuningscontacten heeft specifiek betrekking op het Kindpakket, serviceteam, minimaloket, inspiratiegroepen, ondersteuning aan zelfstandigen, Toentje en de Stadjerspas.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2015

Behaald
2016

Begroting
2017

Beoogd

2018

Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand

5.766

6.470

Stabiel

Stabiel

Waarvan in het kader van de witgoedregeling

767

882

Stabiel

Stabiel

Aantal verstrekte individuele inkomenstoeslagen (voorheen langdurigheidstoeslagen)

4.360

4.588

Stabiel

Stabiel

Aantal gehonoreerde vergoedingen ouderbijdrage schoolfonds (schooljaar)

2.236

2.117

Stabiel

Stabiel

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van één of meer inkomensregelingen

8.586

-

Stabiel

Stabiel

Aantal deelnemers collectieve zorgverzekering

Lichte daling

Lichte daling

Stabiel

Stabiel

Aantal ondersteuningscontacten dat tot stand komt binnen de projecten/overige activiteiten van het armoedebeleid

-

26.500

Stijging

Stijging

Het aantal ondersteuningscontacten is indicatief. Het bereik van diverse maatregelen wordt steeds groter, maar precieze aantal per project worden niet bijgehouden. Uitbreiding van het Kindpakket zal met name in 2017 tot een toename leiden.

Hoe staan we ervoor?

De uitvoering van het armoedebeleid heeft een forse impuls gekregen door de extra Klijnsma-middelen. Daarmee zijn de uitgaven voor het Kindpakket ongeveer verdubbeld. Het bereik is verder vergroot. Een belangrijke stap is de introductie van het maatwerkbudget geweest, halverwege 2017. De WIJ-teams kunnen daarmee beschikken over een naar eigen inzicht in te zetten budget om in urgente gevallen snel te kunnen handelen en op die manier erger te voorkomen. Tegelijkertijd blijkt het een goed startpunt voor een integraal hulpverleningstraject, want vaak is er meer aan de hand.
Ook heeft het armoedeteam honderden collega's indringend geconfronteerd met het armoedevraagstuk. Dat is van belang, omdat armoede vaak belemmerend werkt om mee te doen aan andere activiteiten.
Maatschappelijke organisaties nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid en zien voor zich een rol weggelegd om mensen in armoede te ondersteunen. Tot slot: het aantal minima met een Stadjerspas groeit nog steeds met zo'n 350 mensen per maand. De pas en de bijbehorende nieuwsbrief is een belangrijk informatiekanaal om de 17.000 abonnees (medio 2017) te bereiken.

Wat willen we bereiken in 2018?

Ons doel is een zo groot mogelijk bereik onder minima, ook onder hen op wie we minder goed zicht hebben zoals ouderen en zzp-ers. Veel mensen in acute problemen zijn geholpen met het maatwerkbudget, en de inzet daarvan leidt tot voorstellen om de regelgeving en de verantwoordingslast terug te dringen. Het armoedebeleid draagt merkbaar bij aan het bereik en dus het succes van andere beleidsmaatregelen.

We gaan de nota Perspectief (2015-2018) evalueren en een nieuwe armoedenota maken. We hebben de afgelopen jaren veel geleerd, ook over hoe je armoede het best kunt verlichten. Een belangrijk middel blijft de inzet van ervaringsdeskundigen. In toenemende mate wordt de uitvoering gecombineerd met ander beleid. Dankzij de WIJ-teams verwachten we niet alleen een groter bereik, maar verwachten ook dat dit bijdraagt om mensen en huishoudens weer op de rails te krijgen en op de weg omhoog. Om nog beter motiverende gesprekken te voeren zetten we de mobility mentoring methodiek in, toegespitst op de aanpak van armoede en schulden, en gebaseerd op inzichten in de hersenwetenschap.
In 2018 zal ook een eerste versie van een integrale armoedemonitor uitkomen, die als basis kan dienen voor de nieuwe armoedenota en de uitvoering in de jaren daarna. Hierin opgenomen wordt de belangrijkste set aan indicatoren om de effecten te meten van het armoedebeleid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Bekendheid met ondersteuningsmogelijkheden en -regelingen vergroten en de toegang verbeteren;
  • Mensen ondersteunen en stimuleren zichzelf en anderen te helpen;
  • Faciliteren van initiatieven uit de samenleving, wel met toetsing aan het nog op te stellen afwegingskader;
  •  Trainen van WIJ-teams en andere professionals in de wijken om armoede signalen te herkennen. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  •  Voortzetten van succesvolle projecten en activiteiten zowel stedelijk in specifieke wijken. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  •  Beschikbaar stellen van een maatwerkbudget in de wijken;
  • Inzetten van de mobility mentoring techniek. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.