Begroting 2018

Werk en inkomen

1.2.1 Uitkeringen

We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz aan burgers die er recht op hebben. Dat doen we tijdig en correct. We willen dat iedereen die er recht op heeft op tijd een uitkering ontvangt. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken. Als norm voor rechtmatigheid geldt landelijk een foutpercentage van maximaal 1%.

Om daar waar nodig burgers een laagdrempelige ingang te bieden, kunnen zij bij het WIJ-team met de voorbereiding van de uitkeringsaanvraag worden geholpen. We informeren betrokkenen actief en duidelijk over de regels en voorwaarden. Tevens verstrekken we vergoedingen of tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang aan deelnemers aan re-integratietrajecten of op grond van sociaal-medische indicatie.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

% uitkeringsaanvragen (BUIG) dat binnen 8 weken is afgehandeld

89%

92%

100%

100%

Foutpercentage verstrekte uitkeringen (BUIG)

0,53%

0,13%

<1%

<1%

Hoe staan we ervoor?

In het eerste kwartaal van 2017 nam het aantal bijstandsuitkeringen landelijk toe met 15.000 tot 474.000 (= 3,3%). Deze stijging is hoger dan in het eerste kwartaal van 2016. De werkloosheid is na een piek begin 2014 aan het dalen en de uitstroom uit de bijstand van mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond is nu hoger dan de instroom. De stijging wordt vooral veroorzaakt door niet-westerse statushouders. In Groningen nam het aantal bijstandsuitkeringen in het eerste kwartaal van 2017 toe met 50 tot 10.388 (= 0,5%).

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen 100% van de uitkeringsaanvragen afhandelen binnen 8 weken. Als norm voor de rechtmatigheid volgen we de landelijke norm van een maximaal foutpercentage van 1%. Overschrijding van deze norm leidt tot financiële risico's voor de gemeente. We zien dat de economie verder aantrekt en dat de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen minder groot is dan in voorafgaande jaren. Per saldo verwachten we dat het aantal bijstandsuitkeringen licht zal dalen in 2018.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Inzet van elementen van de methodiek mobility mentoring;
  • Uitvoeren van het experiment Bijstand op Maat;
  • Uitkeringen rechtmatig en tijdig (binnen 8 weken) verstrekken;
  •  Afhandelingstermijn aanvragen levensonderhoud verkorten door in de wijk daar waar nodig aanvragers te helpen met de voorbereiding. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  • Vergoeden eigen bijdragen of verstrekken tegemoetkomingen kosten van kinderopvang.