Begroting 2018

Werk en inkomen

1.1.3 Maatschappelijke participatie

Mensen die aan de kant staan maar wel iets willen doen helpen we een handje. Meedoen is goed voor henzelf, ze nemen verantwoordelijkheden op zich en werken - al dan niet op vrijwillige basis - samen met anderen. Ook de samenleving kan hun inzet goed gebruiken. Ieder mens heeft talenten: we willen hen ondersteunen om die op de goede plek in te zetten, eenieder naar zijn mogelijkheden.
Soms is dat een dagbesteding of vrijwilligerswerk dat voldoening geeft, voor anderen is dat een beschutte werkplek en voor weer anderen kan het een eerste stap zijn in de richting van de arbeidsmarkt.
Voor Meedoen is een aantal instrumenten beschikbaar. Praktisch gezien moet het niet uitmaken met welke achtergrond je aan de slag gaat (WMO, Participatiewet, vrijwilliger). Met name P-banen en wijkactivering blijken mensen in beweging te krijgen.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal mensen dat actief is op een P-baan

289

400

500

-

Aantal beschutte werkplekken oud (SW)

437

399

387

367

Aantal beschutte werkplekken nieuw (P-wet)

0

17

44

78

Hoe staan we ervoor?

Op 1 juni 2017 hadden 450 mensen een Participatiebaan. Mensen die eerder een P-baan hadden, maar geen ondersteuning kregen van een coach Meedoen bij scholing of andere ontwikkelingsmogelijkheden bieden we een tweede kans. Voor een aantal betekent dat een derde jaar, waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Ook vinden mensen het prettig om zelf een plek te kunnen zoeken waar ze op een P-baan aan de slag kunnen.
Als bekend is het aantal mensen op een P-baan een vlottend bestand: er stromen mensen uit en nieuwe stromen in. Het bereik is dan ook groter dan een willekeurig stand-cijfer kan aangeven. Er zijn 10 coaches meedoen actief, die mensen activeren en begeleiding kunnen bieden. Het project Kansen in Kaart levert mooie contacten en resultaten op. Het Innovatie Atelier Sociaal Domein richt zich op initiatieven op het snijvlak van WMO en participatie.

We hebben de activeringsprojecten in een zevental wijken geëvalueerd, samen met de aanbieders, mede om de opdrachten voor 2018 aan te scherpen en meer te kunnen sturen op effecten. We constateren dat de aanpak heel verschillend kan zijn, maar dat iedere aanpak zijn eigen waarde heeft bij het in beweging krijgen voor mensen.
Op gebiedsniveau wordt goed afgestemd met relevante partners, waaronder de WIJ-teams. De intensivering door de inzet van de coaches Meedoen blijkt een succes. Ze worden nu in alle wijken ingezet en vinden steeds meer hun eigen rol en plek in de bestaande netwerken.

Daarnaast bieden we beschutte werkplekken aan voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Het aantal mensen dat actief is in een oud beschut werkplek (SW) neemt gestaag af. Nieuwe instroom in de SW is sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 niet meer mogelijk. Wel kunnen mensen vanuit een detachering of een begeleid werken plek terugstromen naar oud beschut werkplek. Het aantal mensen op een oud beschut plek bedroeg eind mei 399. In plaats van oud beschut kunnen mensen vanuit de P-wet terecht in een nieuw beschut werkplek. Het aantal mensen met een arbeidsovereenkomst voor een nieuwe beschutte werkplek bedroeg eind mei 27, waaronder 2 personen uit Ten Boer. Daarnaast zaten er op dat moment 9 personen in het voortraject, waaronder 1 persoon uit Ten Boer. Voor onze doelstelling sluiten we aan bij de taakstelling vanuit het Rijk. De re-integratieverordening is hierop aangepast in de loop van 2017.

Wat willen we bereiken in 2018?

Veel mensen willen actief zijn in de wijk waar ze wonen. Daarop is de ondersteuningsstructuur in 2018 optimaal aan aangepast. Diverse regelingen kunnen worden gecombineerd om ook klussen op te pakken waar in de wijk behoefte aan is. Belangrijk is dat de betrokken uitvoerders hun dienstverlening zeer goed op elkaar laten aansluiten. Uitgangspunt is dat deelnemers hier niet mee lastig gevallen worden.
Op het gebied van nieuw beschut werk is het onze ambitie om de instroom op pijl te houden. Ook gaan we onderzoeken hoe we aanbod voor de doelgroep nieuw beschut optimaal kunnen organiseren. Hierbij denken we aan het optimaliseren van de begeleiding, de verbinding met dagbesteding en het verbreden van het werkaanbod.

Wat gaan we hiervoor doen?

Meedoen

 • We blijven de mensen volgen en ondersteunen die actief zijn, ook als ze na verloop van tijd stoppen; Zo willen we mensen niet alleen in beweging krijgen, maar ook houden. Waar mogelijk worden mensen op een traject naar werk gezet;
 • Initiatieven voor mensen met en zonder beperkingen willen we beter gaan faciliteren, onder meer door middel van stroomlijning van financiering en terugdringing van de verantwoordingslast;
 •  De diversiteit aan activeringsprojecten houden we in stand. We werken toe naar borging. Wijken verdienen een maatwerkaanpak. De verantwoordingslast brengen we terug door een verbeterd opdrachtgeverschap. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
 • Kansen in Kaart, dat in 2017 nog een project is, gaan we in 2018 borgen volgens een plan van aanpak dat in het najaar van 2017 is vastgesteld;
 • We zetten P-banen onder voorwaarden ook in bij profit-organisaties. Persoonlijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor een flexibele toepassing van het instrument P-banen, wat onder voorwaarden en ter beoordeling van de coach meedoen, gehonoreerd kan worden;
 • De manier waarop we de effectiviteit meten wordt samen met de organisaties ontwikkeld en vastgelegd. Het accent komt te liggen bij de vraag hoe we de in gang gezette beweging kunnen vaststellen (als resultaat van de activering);
 •  We starten twee pilots om te bezien of de taken van een coach meedoen in een WIJ-team passen of er juist buiten moeten blijven. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
 • Inclusief beleid willen we onder meer realiseren door de sportmakelaar te bekostigen uit het sportbudget.
 • We bezien in 2018 hoe Meedoen wordt ingepast in de GON-ontwikkeling.

Beschut werk

 • Aanbieden van beschutte werkplekken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking;
 • Goede samenwerking behouden en aanvullende samenwerking opzetten met instroomkanalen voor nieuw beschut werk, zoals het Pro-Vso onderwijs, de WIJ-teams en zorginstellingen;
 • Het organiseren van dagbesteding in het beschutte bedrijf en het investeren in adequate begeleiding en werksoorten voor de brede doelgroep;
 • De bedrijfsvoering van het beschutte bedrijf optimaliseren.