Begroting 2018

Werk en inkomen

1.1.2 Werk

Wij willen iedere werkzoekende actief passende ondersteuning bieden op weg naar (betaald) werk. Mensen die niet op eigen kracht betaald werk vinden, ondersteunen we met de mogelijkheden die de Participatie-wet en de Wet sociale werkvoorziening ons bieden. We onderscheiden de volgende groepen:

 • Mensen waarvan we verwachten dat ze relatief gemakkelijk aan het werk komen. Hen ondersteunen we op hoofdzakelijk collectief en op afstand (digitaal);
 • Mensen die niet op eigen kracht een reguliere baan kunnen vinden of uitoefenen, bieden we individuele begeleiding en helpen we aan (aangepast of begeleid) werk;
 • Mensen die niet in een normaal arbeidsritme kunnen functioneren, begeleiden we naar maatschappelijke deelname of beschut werk;
 • Jongeren zonder startkwalificatie leiden we zo veel mogelijk terug naar school (zie ook ‘programma 3: Voorkomen schooluitval').  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2015

Behaald 2016

Begroting 2017

Beoogd 2018

Aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk

1.117

1.072

1.100

1.100

Aantal personen met een uitkering dat parttime inkomsten uit arbeid heeft

2.800

-

Stijging

Stijging

Aantal personen dat gedetacheerd is (intern, extern en ondersteunend werkzaam)

806

782

738

700

Aantal personen dat werkzaam is op een begeleid werken plek

164

139

140

116

Hoe staan we ervoor?

Van januari tot eind mei 2017 zijn er 357 bijstandsgerechtigden uitgestroomd naar regulier werk.
Er zitten eind mei 2017 126 mensen op een begeleid werken plek. En er zijn 761 mensen uit de sociale werkvoorziening (SW) gedetacheerd bij een reguliere werkgever of ondersteunend werkzaam binnen gemeente Groningen.
Om de uitstroom naar werk te bevorderen hebben we voor 2017 een aantal actiepunten benoemd in ons Aanvalsplan Werk:

 • Vergroten instroom in het centrum naar werk;
 • Parttime werk stimuleren;
 • Actieve presentatie van de dienstverlening in de verschillende wijken;
 • Organiseren van een serie events gericht op werk;
 • Aanpak van de doelgroep statushouders;
 • Faciliteren werkgevers;
 • Bijstandsgerechtigden met parttime inkomsten stimuleren tot uitstroom;
 • Intensieve begeleiding voor jongeren.

Wat willen we bereiken in 2018?

Doordat de economie aantrekt zullen meer mensen zelf een baan kunnen vinden. De mensen die wel onze ondersteuning nodig hebben, hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Met ingang van In 2018 stromen minimaal 1.100 bijstandsgerechtigden uit naar regulier werk. We streven in 2018 naar een stijging van het aantal plaatsingen door de brancheteams. Naast uitstroom naar werk vinden we het ook belangrijk dat mensen parttime inkomsten uit arbeid (loondienst of ondernemerschap) verwerven. Het kan een eerste stap zijn richting volledige uitstroom. Maar ook als dit niet tot uitstroom leidt, vinden we het belangrijk dat mensen werken als dat kan. Bovendien leidt dit tot een besparing op de uitkeringslasten.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen niet meer instromen in de SW. Daarom verwachten we dat het aantal medewerkers in de SW dat gedetacheerd is of ondersteunend werkt, daalt naar ongeveer 700 eind 2018. We verwachten dat het aantal SW-medewerkers dat eind 2018 op een begeleid werken plek zit daalt naar 116. In plaats van een plek op grond van de SW kunnen mensen op een afspraakbaan geplaatst worden of in een nieuw beschut baan (nieuwe instroom).

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Via iederz detacheren van SW-medewerkers bij reguliere bedrijven;
 • Begeleiden medewerkers op een begeleid werken plek bij reguliere werkgevers;
 • Oud beschut werk inzetten voor medewerkers die terugstromen uit een detachering of begeleid werken plek.
 • E-dienstverlening aanbieden voor mensen die relatief makkelijk aan werk kunnen komen;
 • Werkzoekenden zo nodig ondersteunen in het Centrum naar Werk;
 • Inzetten van werkervaringsplaatsen of re-integratietrajecten;
 • Mensen begeleiden richting parttime werk (loondienst of ondernemerschap).
 • Onderdelen van de dienstverlening in de wijken aanbieden.
 • Verdere samenwerking met de WIJ-teams.