Begroting 2018

Werk en inkomen

1.1.1 Regionaal arbeidsmarktbeleid

Op een goed werkende arbeidsmarkt zijn vraag en aanbod in balans; nu en in de toekomst. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij werkgevers, werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. Als gemeente hebben wij de rol van actieve initiatiefnemer en ondersteuner van de samenwerking tussen deze (sociale) partners. Wij richten ons arbeidsmarktbeleid zowel op de stad als op de regio.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting 2017

Beoogd
 2018

Aantal plaatsingen door brancheteams

597

815

700

700

Aantal plaatsingen of plekken gerealiseerd door SROI in de arbeidsmarktregio

825

622

1.000

1.000

Aantal gerealiseerde afspraakbanen in de arbeidsmarktregio

-

2.303

1.504

1.948*

* Dit betreft het oplopend totaal aantal afspraakbanen conform de regionale doelstelling.

Hoe staan we ervoor?

De economische groei trekt aan en het aantal vacatures neemt toe. Mensen met de juiste werkervaring, een sociaal netwerk, passende opleiding en communicatieve- of beroepsgerichte vaardigheden vinden weer sneller dan voor de economische crisis een baan. Een aantal groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie profiteert echter niet van de herstellende economie. Met als gevolg dat zij, indien wij daar als samenleving niks aan doen, blijvend aan de kant komen te staan. Voor deze groepen is onze onverminderde aandacht hard nodig. Wij staan voor de gezamenlijke opgave om met alle arbeidsmarktpartijen te zorgen dat de inclusieve arbeidsmarkt gerealiseerd wordt. Als centrumgemeente werken wij hieraan binnen de arbeidsmarktregio Werk In Zicht (WIZ) en op stedelijk niveau vanuit de Nieuwe aanpak arbeidsmarktbeleid. De onderstaande ontwikkelingen spelen in onze arbeidsmarktregio:

 • Toename van het aantal banen als gevolg van economische groei; dit zijn vooral banen voor hoger opgeleiden;
 • Afname van het aantal banen voor lager opgeleiden (onder andere productiewerk, administratieve functies);
 • Stabilisatie van de afname van het aantal werklozen;
 • Toename van het aantal mensen in de bijstand (minder indicaties SW/ Wajong, statushouders, meer 50+);
 • De groep mensen in de bijstand zonder startkwalificaties wordt groter (sinds de invoering van de Participatiewet en de afbouw van de SW);
 • Afstand tussen werkzoekende (aanbod) en werk (vraag) wordt groter.

Wat willen we bereiken in 2018?

Wij streven naar een goed functionerende regionale arbeidsmarkt met meer werkgelegenheid voor groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie zodat ook zij aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Wij richten ons op daarbij op kwetsbare jongeren, laaggeschoolden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, oudere langdurig werklozen, mensen met een arbeidsbeperking en niet-westerse migranten. Deze groepen profiteren nog niet van de herstellende economie en lopen daardoor het risico langdurig met inkomens- en werkonzekerheid te kampen. Naast deze groepen richten wij ons vanuit het Centrum naar Werk met onze dienstverlening vanzelfsprekend ook op de mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt en helpen wij met e-coaching de mensen aan het werk die het bijna geheel op eigen kracht redden. We zien het als onze rol om een zo goed mogelijke dienstverlening te organiseren voor werkgevers, uitkeringsgerechtigden en onderwijspartners. Dat realiseren we door onze ondersteuning af te stemmen op de behoeften van deze partijen en intensief samen te werken met alle arbeidsmarktpartijen. Interne jobcoaching maakt het werkgevers mogelijk mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer te begeleiden. We zetten werkvouchers in ten behoeve van drie specifieke doelgroepen: jongeren, 50-plussers en vergunninghouders. Het komende jaar bouwen we verder aan de goede resultaten die tot nu toe behaald zijn op het gebied van de afspraakbanen.
De economische groei heeft geleid tot een daling van de jeugdwerkloosheid. Er is echter een groep kwetsbare jongeren, zonder startkwalificatie en/of zorgproblematiek die onze onverminderde aandacht nodig heeft. Hierover informeerden wij de raad in de brief 'Stand van zaken aanpak Jeugdwerkloosheid' (kenmerk 6209251, 02-03-2017). Het realiseren van een sluitende aanpak rondom deze kwetsbare jongeren en de toeleiding naar onderwijs of werk is van groot belang. Route Arbeid, die we de afgelopen jaren hebben opgezet, is hier een belangrijk instrument in, maar ook de samenwerking met de WIJ-teams zullen we verder intensiveren op dit terrein. De kansen die SROI biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zullen wij ook het komende jaar maximaal benutten. Hierbij zetten we in op kansrijke sectoren als de aardbeving-gerelateerde bouw, zorg en techniek. Een belangrijke ontwikkeling hierin is het feit dat het 1000-banenplan doorgang krijgt waarin we gezamenlijk met de G12-gemeenten, WIZ, de Provincie Groningen, kennis-en opleidingsinstellingen, het Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen, de NAM, Bouwend Nederland en diverse andere partners samenwerken op het gebied van scholing, inkoop en werkgelegenheid ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan we hiervoor doen?

Binnen onze arbeidsmarktregio Werk In Zicht en vanuit de nieuwe aanpak arbeidsmarktbeleid werken wij aan de onderstaande speerpunten:

 • Terugdringen van de jeugdwerkloosheid onder kwetsbare jongeren; realiseren van een sluitende aanpak rondom de jongere;
 • Bijdragen aan een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
 • Aanpakken van laaggeletterdheid en scholing van mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Ondersteunen en faciliteren van werkgevers bij het creëren van afspraakbanen;
 • Inzetten op werkgelegenheid in kansrijke sectoren; onder andere door Social Return on Investment;
 • Stimuleren en faciliteren van inclusief duurzaam ondernemen;
 • Bevorderen van diversiteit op de arbeidsmarkt; zoals mensen met een migratie-achtergrond en vijftig plussers;
 • Inzetten van vouchers;
 • Organiseren van een groot regionaal werkfestival
 • 1000-banenplan
 • Verkennen van de mogelijkheden van de basisbaan