Begroting 2018

College, raad en gebiedsgericht Werken

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
12.1College en Raad10.8084.0276.68210.2247.6437.738
12.1.1Raad en griffie2.1932.2582.3142.3702.4262.463
12.1.2College4.5363.6503.9836.2633.5313.554
12.1.3Ombudsman284337346291294299
12.1.4Concernstelposten3.7942.218391.3001.3921.422
12.2Gebiedsgericht werken6.1902.6835.0373.9602.1282.128
12.2.1Gebiedsgericht werken6.1902.6835.0373.9602.1282.128
Baten
12.1College en Raad8661.2871.3061.3061.3061.306
12.1.1Raad en griffie000000
12.1.2College17200000
12.1.3Ombudsman877777
12.1.4Concernstelposten6861.2801.2991.2991.2991.299
12.2Gebiedsgericht werken1.148165165165165165
12.2.1Gebiedsgericht werken1.148165165165165165
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves4.5643.45310.3541.8472.1603.600
Onttrekking aan reserves50.13418.94016.5765.7536.0221.663
Geraamd resultaat na bestemming-30.586-10.2294.0268.8084.43810.332

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 12.1  College en raad

Doorwerking bezuinigingen Outsourcing ICT naar tarieven

95

731

1.116

Doorwerking bezuinigingen op organisatie naar tarieven

830

1.090

Uitbreiding formatie ombudsman

58

Aanvulling weerstandsvermogen

3.045

1.789

2.159

1.848

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

1.500

1.500

500

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

5.528

0

4.020

1.090

2.159

1.616

0

1.848

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 12.1  College en raad

BUIG - tekort 2017

7.412

BUIG - vangnetregeling

-1.000

Onderhoud Oosterpoort

1.160

Omgevingsdienst Groningen

200

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

300

300

Energieaanpak gebouwen

90

Uitvoering watervisie

220

Aanpak mensen met verward gedrag

40

Interne verzelfstandiging OPSB

75

75

Verzelfstandiging CBK

343

326

54

22

School Meerstad

394

MFA de Wijert

140

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

1.935

850

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

9.285

1.490

1.551

534

54

0

22

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2018-2021 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

12.1 College en raad

Invoeren restwaarde vaste activa

1.200

Groninger Archieven

100

Verlaging intensiveringsbudgetten

1.000

Herijking risico grondexploitaties en Meerstad

5.558

4.670

Dekkingsbronnen 2018-2021

5.558

1.300

0

1.000

4.670

0

0

0

Dekkingsbronnen 2017-2020 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

12.1 College en raad

Knelpunten ten laste van het weerstandsvermogen

6.129

2.821

1.348

Vrijval areaaluitbreiding (fysiek)

253

158

138

Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

845

328

Rente niet meer toerekenen aan reserves

500

Ophogen korte mismatchlimiet 

500

Herfinanciering gemeentefinanciering

200

400

300

Dekkingsbronnen 2017-2020

6.974

953

2.821

886

1.848

438

Dekkingsbronnen 2016-2019 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

12.1 College en raad

Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet

500

500

Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

323

117

Dekkingsbronnen 2016-2019

500

323

500

117

Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

12.1 College en Raad

Lasten

Baten

Saldo

-2,7 miljoen euro

20 duizend euro

-2,7 miljoen euro

Voorziening Wachtgeld wethouders (N 300 duizend euro)
Naar aanleiding van herberekening van de benodigde omvang van deze voorziening wordt 300 duizend euro extra in de voorziening gestort. In het financieel meerjarenbeeld is hiermee rekening gehouden.

Grenscorrectie Meerstad (V 360 duizend euro)
Als gevolg van de grenscorrectie waarbij Meerstad over is gegaan van Slochteren naar Groningen, is er geen gemeenschappelijke regeling (GR) meer nodig voor de publieke taken. Resterende afspraken tussen Slochteren en Groningen over de samenwerking worden vervat in een Bestuursovereenkomst. Hierdoor kan het structurele budget voor GR Meerstad vrijvallen (112 duizend euro). Daarnaast was voor 2017 incidenteel budget beschikbaar voor implementatiekosten (180 duizend euro) en een overgangsregeling (70 duizend euro).

Beëindiging betaling derden (N 520 duizend euro)

Vanaf 2018 is geen sprake meer van rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden. Dit speelt met name bij betalingen aan de VNG. Bestaande reserveringen binnen de begroting van het gemeentefonds worden met ingang van 2018 uitgekeerd aan gemeenten. Groningen ontvangt hiervoor via het gemeentefonds 232 duizend euro in 2018 en 266 duizend euro vanaf 2019. Berekend is dat onze gemeente in 2018 een bijdrage moet betalen van 520 duizend euro. Het tekort van 283 duizend euro is aan de meerjarenbegroting toegevoegd.

Looncompensatie (N 1,7 miljoen euro)
In 2017 zijn de directies voor in totaal 1,544 miljoen euro gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkelingen (N 1,544 miljoen euro). Voor 188 duizend euro betrof het nacalculatie over 2016. Via het meerjarenbeeld wordt voor 8,7 miljoen euro voor nominale compensatie aan de directies gecompenseerd, waarvan 800 duizend nacalculatie. Door afronding blijft 141 duizend euro op het centrale verdeelbudget achter (N 141 duizend euro)

Extra beleidsmiddelen (N 2,4 miljoen euro)
Op dit deelprogramma zijn voor 2018 extra beleidsmiddelen opgevoerd van in totaal 2,4 miljoen euro. In de begrotingswijziging bij deze begroting worden deze middelen overgeheveld naar de betreffende inhoudelijke programma’s. Onderstaand wordt een specificatie daarvan gegeven.

Dekkingsbronnen begroting (V 1,3 miljoen euro)
Ter dekking van de begroting is in de begroting een aantal dekkingsbronnen opgenomen. Taakstellend zijn hier de volgende maatregelen in de begroting opgevoerd: een bezuiniging op de budgetten voor de Groninger Archieven van 100 duizend euro en een te realiseren taakstelling op de invoering van restwaarden van vaste activa ad 1,2 miljoen euro. Dit levert voor dit deelprogramma een voordeel op.

Te verrekenen septembercirculaire (V 260 duizend euro)
De effecten van de septembercirculaire 2017 worden in 2018 afzonderlijk verrekend met de betreffende beleidsprogramma’s. Dit betekent voor dit deelprogramma een tijdelijk voordeel van 260 duizend euro.

Overige afwijkingen (V 300 duizend euro)

De overige afwijkingen op dit deelprogramma betreft in totaal 300 duizend euro.

12.2 Gebiedsgericht werken

Lasten

Baten

Saldo

-2,4 miljoen euro

0

-2,4 miljoen euro

Gebiedsgericht werken (N 1,4 miljoen euro)
In 2018 wordt voor Gebiedsgericht werken 3,4 miljoen euro extra beleid beschikbaar gesteld. In de begroting van 2017 was al 2,0 miljoen euro opgenomen.

Kostenverdeling (N 1,0 miljoen euro)

Voor een gewijzigde toerekening van de kosten aan de deelprogramma’s is de kostenverdeling aangepast. Dit leidt tot een nadeel binnen deelprogramma 12.2. Het voordeel komt terug op andere deelprogramma's. Daarmee is het herverdeeleffect per saldo neutraal.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.